Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "banków centralnych" na angielski

Wyszukaj banków centralnych w: Definicja Synonimy
central bank
central banking
central banks
central bankers
non-central bank
NCBs
ESCB

Sugestie

Na szczeblu międzynarodowym EBC zajmuje jedną z czołowych pozycji wśród banków centralnych pod względem przejrzystości.
In an international comparison, the ECB is among the leading contenders in the world with respect to central bank transparency.
Wyłączenie dotyczy także usług banków centralnych.
Central bank services are also excluded.
Jednocześnie, wymóg ten nie wyklucza w żaden sposób mianowania kandydatów spoza społeczności osób z banków centralnych.
At the same time, this provision by no means excludes that appointment of candidates from outside the central banking community.
EBC System banków centralnych korespondentów (CCBM) Maj 2005
cECB Correspondent central banking model (CCBM) May 2005 7
Szefowie banków centralnych ostrzegali rządy przed ambitnym planem naprawy deficytu.
The leaders of the central banks have alerted governments to an ambitious plan to correct deficits.
Komitet zapewnia informowanie ministerstw finansów i banków centralnych państw członkowskich o potencjalnych lub bliskich problemach.
The Committee shall ensure that the finance ministries and national central banks of the Member States are informed about potential or imminent problems.
Państwa członkowskie zwalniają dostawy złota do banków centralnych.
Member States shall exempt the supply of gold to central banks.
EBC/Eurosystem jest jednym z najbardziej przejrzystych banków centralnych świata.
The ECB/Eurosystem is one of the world's most transparent central banks.
Środki przekazuje się do banków centralnych krajów beneficjentów.
The funds shall be paid to the central banks of the recipient countries.
PKI ESBC stanowi w pełni własność banków centralnych Eurosystemu.
The ESCB-PKI shall be fully owned by the Eurosystem central banks.
Chociaż Rezerwa Federalna jest jednym z dwóch najpotężniejszych banków centralnych na świecie, nie była pierwszym.
Though the Federal Reserve is now one of the two most powerful central banks in the world, it was not the first.
Właściwe organy powinny przekazywać informacje konieczne do realizowania zadań banków centralnych oraz ministerstw finansów w przypadku kryzysów finansowych i ograniczania ryzyka systemowego.
The competent authorities should transmit information which is essential for the pursuance of the tasks of central banks and of Ministries of Finance with respect to financial crises and systemic risk mitigation.
urzędowe druki wysyłane do banków centralnych państw członkowskich;
official printed matter sent to the central banks of the Member States;
Wyciągając wnioski z takich doświadczeń, w wielu państwach członkowskich planowane jest wzmocnienie roli banków centralnych w nadzorze ostrożnościowym.
Taking stock of such experience, in a number of Member States it is planned to strengthen the role of central banks in prudential supervision.
W tym kontekście, odpowiedzialność banków centralnych na świecie przyjęła szereg różnych form.
In this context, the accountability of central banks around the world has taken a number of different forms.
Aby stworzyć jednakowe warunki dla banków centralnych i pomóc w transgranicznym stosowaniu zabezpieczeń, konieczna jest harmonizacja odpowiednich ram prawnych.
In order to create a level playing field among central banks and to stimulate the cross-border use of collateral, the relevant legal framework needs to be harmonised.
Kryzys wzbudził wiele podejrzeń wśród opinii publicznej, co do działania organów nadzoru i banków centralnych.
The crisis has generated much suspicion amongst the public about supervisory bodies and central banks.
kontrahenta banków centralnych państw członkowskich lub Europejskiego Banku Centralnego; ani
a counterparty to central banks of the Member States or the European Central Bank; or
Obecnie większość banków centralnych uznaje przejrzystość za zasadniczy element swojej polityki pieniężnej.
Nowadays, most central banks consider transparency to be a crucial component of their monetary policy framework.
Po czwarte, ratingi kredytowe nie mogą odnosić się do instrumentów finansowych wydawanych przez odpowiednie państwa członkowskie tych banków centralnych.
Fourth, credit ratings must not relate to financial instruments issued by the respective central banks' Member States.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 651. Pasujących: 651. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo