Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bardzo się od siebie różnią" na angielski

Wyszukaj bardzo się od siebie różnią w: Definicja Synonimy
very different
vary widely
Najwyraźniej nasze wizje bardzo się od siebie różnią.
We obviously have very different ideas.
Przypadek Grecji po raz kolejny pokazał, że nie tylko istnieje coraz większy podział pod względem ekonomicznym, ale także pod względem społecznym, ponieważ warunki, w jakich europejscy obywatele żyją na południu, wschodzie i północnym zachodzie bardzo się od siebie różnią.
The case of Greece has once again demonstrated that we not only have a growing divide in economic terms, but also in social terms, because the conditions in which European citizens live in the south, the east and the north-west are very different.
Chciałbym przestrzec przed przyjęciem tego podejścia, ponieważ dane i ustalenia dotyczące emisji generowanych w procesie wydobycia ropy naftowej lub ropy z piasku i łupków bardzo się od siebie różnią.
I would like to warn against taking this approach, because the figures and the findings on emissions produced by the extraction of crude oil or of oil from sand or shale vary widely.
Instrumenty te bardzo się od siebie różnią i np. przybierają formę powództwa reprezentacyjnego, powództwa grupowego lub sprawy próbnej.
These instruments vary widely, taking, for instance, the form of a representative action, group action or test case.
Ponadto należy podkreślić, że choć struktury te bardzo się od siebie różnią, zarówno Unia Europejska, jak i OBWE kierują się tymi samymi zasadami i wartościami, to znaczy poszanowaniem praw człowieka i demokracji.
Furthermore, it must be stressed that although they are very different structures, both the European Union and the OSCE follow the same principles and values, that is to say, respect for human rights and democracy.
Obecnie bardzo się od siebie różnią, gdyż obywatele głosując nad składem parlamentu w swoich krajach wybierają pośrednio i rząd.
Currently they are very different because in national elections people choose a government and with EP elections you don't.
Panie Assad, nasze kultury bardzo się od siebie różnią.
Mr. Assad, our cultures are very different, sir.
Tak, Profesorze, wiedza i rozumienie bardzo się od siebie różnią.
Yes, Professor, thinking and knowing are quite different.
Te dwie rzeczy bardzo się od siebie różnią.
Ustalono, że rynek unijny i rynek azjatycki bardzo się od siebie różnią pod względem struktury kosztów, w szczególności tych związanych z rozmiarem rynku i korzyścią skali, dostępem do surowców i zdolnością produkcyjną.
Union and Asian market were found to be very different in terms of cost structures linked in particular to the size of the market and economies of scale, access to the raw materials and capacity.
Bardzo się od siebie różnią.
B. mając na uwadze, że fundusze hedgingowe i inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym bardzo się od siebie różnią i nie ma też ich jednoznacznej definicji; mając na uwadze, że nie można potraktować ich jako pojedynczej kategorii na potrzeby uregulowania odnoszącego się do określonego produktu,
B. whereas hedge funds and private equity have very different characteristics and no unambiguous definition of either exists; whereas they cannot be appropriately treated as a single category for product-specific regulation,
Rynki w różnych krajach UE bardzo się od siebie różnią.
I think that diversity is very good for the European Union.
To zabawne, bo gdy porównuję swoje dłonie to bardzo się od siebie różnią.
He is part Apache but has claims to yet another lineage.
Jednak we wszystkich krajach Unii Europejskiej praca tymczasowa nabiera coraz większego znaczenia, nawet jeśli liczby pracowników tymczasowych w różnych krajach bardzo się od siebie różnią.
Nonetheless, in all countries of the European Union, temporary agency work is on the increase, even though the proportion of workers concerned varies considerably from one country to another.
Przepisy prawne obowiązujące w państwach członkowskich bardzo się od siebie różnią, dlatego kolejnym ulepszeniem jest uwzględnienie przez Parlament Europejski w tym rozwiązaniu roli Komisji, której zadaniem będzie opracowanie ogólnie dostępnego internetowego systemu informacyjnego, obejmującego wszystkie szczegóły.
The legal rules vary considerably between the Member States and so it is a further improvement that the European Parliament has built in to the measure a role for the Commission, to develop a public internet information system covering all of the various details.
Jednak we wszystkich krajach Unii Europejskiej praca tymczasowa nabiera coraz większego znaczenia, nawet jeśli liczby pracowników tymczasowych w różnych krajach bardzo się od siebie różnią.
Any treatment of temporary agency workers differing from that principle should be agreed by the social partners, either through collective bargaining or through social partner agreements concluded at national level.
obecnie stosowane we Wspólnocie systemy telefonów bezprzewodowych i pasma częstotliwości, w których one pracują, bardzo się od siebie różnią, co nie pozwala wykorzystywać zalet usług ogólnoeuropejskich ani korzystać z obniżenia kosztów poprzez zwiększenie produkcji powiązanej z rynkiem w pełni europejskim;
Whereas current cordless telephone systems in use in the Community, and the frequency bands they operate in, vary widely and may not allow the benefits of Europe-wide services or benefit from the economies of scale associated with a truly European market;
zauważa, że systemy kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich nadal bardzo się od siebie różnią; dlatego też do minimalnych okresów nauki szkolnej wymaganych dla określonych ścieżek zawodowych należy doliczyć okresy nauki w ramach podwójnych systemów kształcenia i szkolenia, zwykle w szkołach zawodowych;
Points out that education and training systems still differ substantially from one Member State to another; takes the view, therefore, that periods usually spent at vocational schools as part of sandwich training should count towards the minimum periods of schooling required for certain professions;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo