Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "barwny" na angielski

Wyszukaj barwny w: Definicja Synonimy
colorful
colour
colourful
color
colored
Wyjątkowo barwny sposób opisu komety, majorze.
That's a very colorful way to describe a comet, Major.
Moja mama mówi, że jestem barwny.
My mom says I'm colorful.
W pozycji świadectwa fitosanitarnego "Znaki wyróżniające" podaje się kod barwny odpowiadający konkretnemu importerowi w państwie członkowskim przywozu oraz informacje dotyczące opatrzonych numerem etykiet, zastosowanych do każdej partii sadzeniaków ziemniaka w ramach każdej przesyłki.
The phytosanitary certificate shall mention, under 'Distinguishing marks', the colour code corresponding to a specified importer in the importing Member State, as well as the details of the numbered label used for each lot of seed potatoes within each consignment.
Cięty, barwny i jasny, najlepsze jakie widziałaś
Cut, colour, clarity, the best you've ever seen
David ma skłonność do życia w świecie histerycznego realizmu, wyrażając siebie poprzez barwny język.
David tends to live in a world of hysterical realism expressing himself through colourful language.
"Ten barwny wieczór, tańce po alkoholu..."
"This colourful evening, dancing to the spirits..."
Ten barwny osobnik pojawił się/we wszystkich wiadomościach,
This colorful individual has been all over the news this week
Żarówki z dodatkową (zewnętrzną) bańką stanowiącą filtr barwny należy traktować tak, jak żarówki z bańką zasadniczą.
Filament lamps with secondary (outer) bulb acting as colour filter shall be handled as filament lamp with primary bulb.
Przedmiot deklaracji (identyfikator urządzenia radiowego umożliwiający jego identyfikowalność; może zawierać obraz barwny wystarczająco wyraźny, kiedy konieczne jest zidentyfikowanie urządzenia radiowego):
Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment):
Barwny zawodnik, Jake LaMotta, przegrał swą pierwszą walkę.
The colorful Jake La Motta, the Bronx Bull, has lost his first fight.
Barwny śmiech, kolorowe szczęście, *uczucia pełne koloru.
Colorful laughter, colorful happiness, relationships full of color.
Barwny piktogram określony w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 można zastąpić czarno-białym odwzorowaniem całego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylko symbolu graficznego.
A graphical reproduction of the full hazard pictogram in black and white or a graphical reproduction of the symbol only may be substituted for the colour pictogram provided in Regulation (EC) No 1272/2008.
Jesteś... bardzo barwny.
You're... colorful.
Roztwór barwny A (czerwony)
Colour solution A (red)
Roztwór barwny B (żółty)
Colour solution B (yellow)
Bardzo barwny ślepy zaułek.
A very colorful dead end.
"Ten barwny wieczór, tańce po alkoholu..." "to upojenie unoszące się w powietrzu"
[YASH RAJ LOGO] "This colourful evening, dancing to the spirits..."
KOD BARWNY WE WZORACH:
COLOUR CODE IN TEMPLATES:
Badać przydługi i barwny szczegół o całej rzeczy.
Go into lengthy and vivid detail about the whole thing.
Nikt nie prosi cię, o barwny komentarz.
Nobody's asking you to do color commentary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo