Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "baz danych" na angielski

Wyszukaj baz danych w: Definicja Synonimy
database
data base
databases data bases
data repositories

Sugestie

I trzymaj się z daleka od medycznych baz danych.
Now, stay away from the medical database.
Tylko poprzez stworzenie wiarygodnych i kompletnych baz danych uzyskamy możliwość kształtowania polityki umożliwiającej wykorzystywanie pełnego potencjału turystyki.
Only by creating a reliable and complete database will we be able to make policy that enables tourism to realise its full potential.
Możesz także zmienić kierunek synchronizacji baz danych bez powodowania konfliktu.
You can also change the sync direction for databases without a conflict.
Wspieranie tworzenia sieci baz danych oraz katalogów.
Support the setting up of networks of databases and catalogues.
Podaje się cechy i wersje baz danych.
The characteristics and versions of the databases shall be provided.
System zatwierdzania ma bezpośredni dostęp do wszystkich tych baz danych bez udziału człowieka.
The validation system shall have direct access to all these databases without any human intervention.
Również Europol w ramach swojego mandatu ma zapewniony dostęp do krajowych baz danych.
Within the framework of its mandate, Europol should also be granted access to national databases.
Komandorze Riker, Acamar Ill przyznał panu dostęp do swoich baz danych.
Cmdr Riker, Acamar III has granted you access to their databases.
Przede wszystkim chcę się dowiedzieć, czy można potwierdzić istnienie tych baz danych.
First of all, I would like to know whether the existence of these databases can be confirmed.
Podejmuje się stosowne działania w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do takich baz danych.
Appropriate measures shall be taken to prevent unauthorised access to such databases.
informacje wymagane do kontrolowania systemów baz danych i kontroli jakości automatycznego procesu przeszukiwania.
information required for controlling the database systems and quality control for the automatic search processes.
Niniejszy rozdział określa wymogi wymiany informacji o profilach DNA między systemami baz danych DNA wszystkich państw członkowskich.
This Chapter defines the requirements for the exchange of DNA profile information between the DNA database systems of all Member States.
Państwa członkowskie współpracują przy obsłudze swoich centralnych baz danych, zgodnie z dyrektywą 89/608/EWG.
The Member States shall cooperate in the operation of their central databases in accordance with Directive 89/608/EEC.
Musimy zapobiegać dostępowi do baz danych na mocy umów dwustronnych.
We must ensure that there is no access to databases through bilateral agreements.
Sedno problemu nie tkwi tylko w korzystaniu z baz danych DNA.
The essence of this is not just about the use of DNA databases.
To są linki do baz danych produktów EU.
It might link it to some kind of EU export product database.
Opowiadam się za wprowadzeniem wspólnych baz danych dla wszystkich instrumentów służących zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.
I am all in favour of having a common database of all the necessary tools to fight terrorism and cross-border crime.
Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki sieci krajowych baz danych.
All this should be achieved by networking national databases.
Nie można otworzyć baz danych notatek na palmtopie.
Unable to open the memo databases on the handheld.
Nie można znaleźć żadnych sterowników baz danych.
Could not find any database drivers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 762. Pasujących: 762. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo