Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "baza danych" na angielski

Wyszukaj baza danych w: Definicja Synonimy
database
data base
directory

Sugestie

Powyższa baza danych jest podstawą litewskiego systemu identyfikacji i rejestracji bydła.
This database forms the basis of the Lithuanian system for the identification and registration of bovine animals.
Powinna istnieć wspólna europejska standardowa baza danych zawierająca dane certyfikatów zgodności.
There should be a common European standard database for certificate of conformity data.
Jest narodowa baza danych dawców szpiku.
There's a national database for bone-marrow donors.
Na wszystko istnieje jakaś baza danych.
You name it, and somebody's built a database for it.
Główna baza danych powinna teraz chodzić.
The primary database should be on line now.
Istnieje satelitarna baza danych nieaktywnych instalacji wojskowych.
There is a searchable database of satellite imagery of defunct military installations.
Wolkańska baza danych nie zawiera tych informacji.
The Vulcan database doesn't contain that information.
To baza danych hotelu Grand Saville?
Is that the Grand Seville's database?
Ornitologiczna baza danych właśnie zidentyfikowała pióra, które zebrałem na miejscu zbrodni.
Ornithological database just ID'd the feathers I collected at the crime scene.
Ta baza danych ma mapy gwiazd wszystkich znanych galaktyk.
This database has star maps of all the known galaxy.
Nie istnieje ani centralny serwer komputerowy, ani scentralizowana baza danych zawierająca profile DNA.
There exists neither a central computer server nor a centralised database to hold DNA profiles.
Przydatnym narzędziem udzielania informacji pacjentom mogłaby być baza danych EudraPharm.
The EudraPharm Database could provide for a useful tool to provide information to patients.
Natomiast baza danych Eudravigilance powinna jednocześnie informować odpowiednie państwa członkowskie o sprawozdaniach złożonych przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Instead, the Eudravigilance database should simultaneously notify the relevant Member States of reports submitted by market authorisation holders.
Ta baza danych FBI jest zdumiewająca.
This F.B.I. Database is amazing.
To baza danych ponad 11 milionów dziennych transakcji.
Its database routes over 11 million transactions daily.
Komisja twierdzi, że ta baza danych umożliwia jej ciągły wgląd w rzeczywisty stan transpozycji.
The Commission claims that this database enables it to constantly have an exact image of the state of the transposition.
Źródłowa baza danych jest taka sama jak docelowa.
Source database is the same as destination.
Niestety baza danych jest obecnie zablokowana. Proszę spróbować później.
Sorry, Database is locked right now. Please try again later.
Poza tym, to tylko chodząca baza danych.
Besides, he's just a walking database.
Identyfikacyjna baza danych akt celnych umożliwi różnym służbom państw członkowskich i Komisji bardziej skuteczną współpracę.
The customs files identification database will allow the different services of the Member States and the Commission to cooperate more effectively.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 558. Pasujących: 558. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo