Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez cienia wątpliwości" na angielski

Wyszukaj bez cienia wątpliwości w: Definicja Synonimy
without a doubt
without any doubt
no doubt about
without a shadow of a doubt
beyond a shadow of a doubt
beyond the shadow of a doubt
without any shadow of a doubt
Same piątki, bez cienia wątpliwości.
All As, without a doubt.
To jest, bez cienia wątpliwości, najgorszy moment w moim życiu.
This is absolutely, without a doubt, The worst moment of my life.
Czy mógłbyś powiedzieć sądąwi bez cienia wątpliwości... kim jest ten mężczyzna?
Could you tell the court without any doubt or this man is?
Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że obecny szybki wzrost cen ropy naftowej i żywności będzie ciężarem dla budżetów osób o najniższych zarobkach.
Without any doubt, the present rapid increase in the prices of oil and food will place a burden on the budgets of the people in the lowest income bracket.
Powiedziałbym, że tak, bez cienia wątpliwości.
I'd say yes we can, there's no doubt about that.
"Po tylu latach razem wiem to bez cienia wątpliwości".
"I know it, without a doubt, after so many years together".
To jest, bez cienia wątpliwości,
This is absolutely, without a doubt,
Bez cienia wątpliwości, moja najlepsza kwestia brzmi:
Without a doubt, the best line I've ever written is this,
Jesteś bez cienia wątpliwości najokrutniejszą, najbardziej obrzydliwą wymówką tłumaczącą, że jesteś człowiekiem jaką kiedykolwiek widziałem.
[Sighs] You are, without a doubt, the cruelest... most disgusting excuse for a human being I have ever met!
Chciałbym wezwać pierwszego świadka oficera policji Dilbaaza Khan... który aresztował Rajesha Rathora 22 lata temu Czy mógłbyś powiedzieć sądąwi bez cienia wątpliwości... kim jest ten mężczyzna?
I'd like to call uPon my first witness Police Officer dilbaaz Khan... who had arrested rajesh rathod twenty two years ago could you tell the court without any doubt or this man is?
Jeżeli tylko moglibyśmy być pewni, bez cienia wątpliwości...
If we could only be sure, without a shadow of a doubt...
Udowodnić bez cienia wątpliwości, że jest zmiennym.
To prove beyond a shadow of a doubt that he is a changeling.
Byliśmy najbiedniejszymi dziećmi ulicy, bez cienia wątpliwości.
We were the poorest kids of the street, there's no doubt about it.
Byłam w stanie zidentyfikować Dylana bez cienia wątpliwości.
I was able to identify Dylan beyond the shadow of a doubt.
Musimy bez cienia wątpliwości kontynuować podjęte decyzje.
We need to follow up the decisions made, without any shadow of a doubt.
Ta sytuacja całkowicie spełnia warunki instytucjonalne i bez cienia wątpliwości jest uzasadniona w kontekście polityki solidarności UE.
The situation in question fully meets the institutional requirements and, without any shadow of a doubt, is justified under the EU's solidarity policy.
Uważamy, bez cienia wątpliwości, że to drugie wyjaśnienie jest prawdziwe.
We believe, without a shadow of a doubt, that the second explanation is the correct one.
Ale zwycięzcą niezagrożony i bez cienia wątpliwości jest ten koleś.
But the winner without a question or shadow of doubt is this chap.
Wiedzieliśmy, że on to zrobił bez cienia wątpliwości, ale został uniewinniony.
We knew he did it beyond the shadow of a doubt, but he was acquitted.
Absolutnie pewien, bez cienia wątpliwości?
Totally sure, a hundred per cent, absolutely, no doubts whatsoever?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 69. Pasujących: 69. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo