Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez wcześniejszego powiadomienia" na angielski

Wyszukaj bez wcześniejszego powiadomienia w: Definicja Synonimy
without prior notice
without notice
Świadkowie są powoływani bez wcześniejszego powiadomienia.
Witnesses being called without prior notice.
Wstrzymanie dostawy produktu lub wykonania usługi bez wcześniejszego powiadomienia
Suspension of the delivery of a good or the provision of a service without prior notice
Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
The prices are subject to change without notice.
Zmiany stóp procentowych lub kursów walutowych na korzystniejsze dla użytkowników usług płatniczych mogą być jednak dokonywane bez wcześniejszego powiadomienia.
However, changes in interest or exchange rates which are more favourable to the payment service users, may be applied without notice.
Przedstawiciele organów urzędowych odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z systemem certyfikacyjnym przeprowadzają kontrole wyrywkowe w zakładach przetwarzających chmiel, regularnie i bez wcześniejszego powiadomienia.
Representatives of the official bodies responsible for ensuring compliance with the certification system shall carry out sample checks on the premises of the hop processing plants, regularly and without prior notice.
W przypadku inspekcji na morzu pracownicy mauretańskiej straży przybrzeżnej nie mogą wejść na pokład statku Unii Europejskiej bez wcześniejszego powiadomienia przekazanego drogą radiową VHF lub przy użyciu Międzynarodowego Kodu Sygnałowego.
For the purposes of inspections at sea, Mauritanian coast guard officials may not board the European Union vessel without prior notice being given by radio VHF or using the International Code of Signals.
W październiku 2004 roku Stany Zjednoczone jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia wycofały się z dwustronnego porozumienia podpisanego z Unią Europejską w 1992 roku, które wyraźnie zezwalało na tego typu inwestycje, oraz zdecydowały się na wniesienie sprawy do Światowej Organizacji Handlu.
In October 2004 the United States, unilaterally and without prior notice, withdrew from a bilateral agreement signed with the European Union in 1992, which explicitly authorised this type of investment, and the US decided to being a case in the WTO.
Inspektorzy nie wchodzą na pokład statku bez wcześniejszego powiadomienia przekazanego drogą radiową na statek lub bez powiadomienia przy pomocy odpowiedniego sygnału, przy użyciu międzynarodowego kodu sygnałowego, włączając w to szczegóły dotyczące zespołu inspekcyjnego oraz statku patrolowego.
Inspectors shall not board a vessel without prior notice being given by radio to the vessel or without the vessel being given the appropriate signal using the International Code Signal, including details of the inspection team and inspection platform.
W przypadku nierozpoczęcia w takim okresie licencja jest odwołana automatycznie bez wcześniejszego powiadomienia lub innych formalności.
If they fail to begin within this period, the licence shall be revoked automatically without prior notice or further formalities.
I żadnych rozmów telefonicznych, bez wcześniejszego powiadomienia mnie.
And no phone calls, either, without notifying me first.
Jak, nigdy nie cofać daty na 5590 czy nie stemplować przelewu 33-B bez wcześniejszego powiadomienia klienta.
Like never backdate a 5590 or don't stamp a 33-B transfer without telling a client first.
Odpady ze statków połowowych oraz łodzi rekreacyjnych upoważnionych do przewożenia nie więcej niż 12 pasażerów mogłyby być obsługiwane przez urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.
Waste from fishing vessels and from recreational craft authorised to carry no more than 12 passengers may be handled by the port reception facilities without prior notification.
Komisja - mając stosowny powód do niepokoju i uwzględniając między innymi proporcję kontroli przeprowadzanych bez wcześniejszego powiadomienia - przeprowadza kontrole infrastruktury i działania inspekcji krajowych w państwach członkowskich.
The Commission shall, when there is due reason for concern, taking into account, inter alia, the proportion of inspections carried out without prior warning, undertake controls of the infrastructure and operation of national inspections in Member States.
Ile razy ci mówiłam, żeby nie opuszczać posiadłości bez wcześniejszego powiadomienia mnie?
How many times have I told you not to leave the estate without telling me?
Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrole organizacji producentów, z niewielkim wcześniejszym powiadomieniem lub bez wcześniejszego powiadomienia, w tym kontrole na miejscu, aby zapewnić skuteczną weryfikację zgodności z warunkami przyznania pomocy, w szczególności z:
Member States shall carry out checks on producer organisations, with little or no prior notification and including checks on the spot, so as to ensure effective verification of compliance with the conditions for grant of assistance, and in particular on:
Jej egzekucja została - przynajmniej tymczasowo - wstrzymana, ale jak wskazuje sprawozdanie, 29 stycznia w Iranie przeprowadzono egzekucję Zahry Bahrami, obywatelki holendersko-irańskiej, bez wcześniejszego powiadomienia.
Her execution has - at least temporarily - been stayed, but as the report points out, Zahra Bahrami, a Dutch-Iranian national, was executed in Iran on 29 January with no prior notice.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo