Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez znaczenia dla" na angielski

Wyszukaj bez znaczenia dla w: Definicja Synonimy
irrelevant for
irrelevant to
doesn't matter to
Dokładny poziom SRMC BE jest jednak bez znaczenia dla określenia cen energii elektrycznej, które odzwierciedlają wyższe SRMC marginalnego dostawcy.
But the precise level of BE's SRMCs is irrelevant for the determination of electricity prices, which reflect the higher SRMC of the marginal supplier.
Niektóre strony wyraziły zastrzeżenia do uwzględnienia ogólnego poziomu rentowności sektora sprzedaży detalicznej oraz do obrotów uzyskanych z pozostałych rodzajów obuwia, jako że w ich opinii były one bez znaczenia dla dochodzenia.
Some parties objected to a reference to the general level of profitability of the retail sector and to a turnover achieved on other footwear as they consider this irrelevant for the investigation.
Sprawozdanie opracowane przez GNP nie jest zatem bez znaczenia dla ustalenia, czy RRK prowadził politykę mającą na celu ratowanie Hynix.
The GNP report, therefore, is not irrelevant to the question of whether the GOK had a policy to save Hynix.
Orzeczenie to jest zatem bez znaczenia dla obecnego przypadku, w którym szwajcarskie przedsiębiorstwo RFAI pełni wszystkie funkcje pełnione normalnie przez powiązanego importera.
That case law is therefore irrelevant to the present case, where the Swiss company RFAI performs all the functions normally performed by an related importer.
Pierwsze, druge... to bez znaczenia dla mnie.
First, second... it doesn't matter to me.
to bez znaczenia dla mnie.
Ponadto, jeżeli chodzi o dokument rządowy, fakt, że inne przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, uznane za "inwestycję strategiczną" ogłosiło upadłość, jest bez znaczenia dla oceny niniejszej sprawy.
Finally, with regard to the government's document, the fact that another company in difficulties considered a 'strategic investment' went into bankruptcy is irrelevant for the assessment of the present case.
Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń NBB twierdziła, iż fakt, że wystarczające finansowanie było dostępne w przeszłości oraz że zakres korzyści dla beneficjentów nie został w przeszłości ograniczony, jest bez znaczenia dla ustalenia prawdopodobieństwa wznowienia programu subsydiowania, który wygasł.
After final disclosure, NBB claimed that the fact that sufficient funding was available in the past and that the scope of beneficiaries' benefits was not reduced in the past is irrelevant for a determination of the likelihood of recurrence of a subsidy programme that has expired.
Podejmowanie kredytów i pożyczek w transzach jest bez znaczenia dla statystyki stóp procentowych MIF.
The fact that a loan is taken out in one or more tranches is irrelevant for MFI interest rate statistics.
Na pytanie o spełnienie warunku przyznania pomocy w sposób przejrzysty i niedyskryminujący Francja przedstawiła tylko informacje opublikowane przez CCIPB w 2007 r. i w 2009 r., późniejsze w stosunku do umów z 2003 r. i 2005 r., a zatem bez znaczenia dla niniejszej analizy.
When asked whether the aid was granted transparently and without discrimination, France simply referred to publications made by the CCIPB in 2007 and 2009, which postdate the 2003 and 2005 agreements and are therefore irrelevant to this analysis.
To bez znaczenia dla naszych zysków.
It doesn't mean anything to our bottom line.
Sprawa PreussenElektra dotyczy zatem innych okoliczności faktycznych i jest bez znaczenia dla niniejszej sprawy.
Thus PreussenElektra addresses different factual circumstances, and is not relevant to the present case.
Powyższe założenie strony zainteresowanej jest zatem bez znaczenia dla obecnego przypadku i musi zostać odrzucone.
The above assumption made by these interested parties is therefore not relevant in the present case and must be rejected.
To jest bez znaczenia dla sprawy.
Dr. Kevorkian, that has no relevance here.
To bez znaczenia dla ciebie, bo będziesz martwa.
Well, it won't matter to you because you'll be dead.
Te niepokoje z całą pewnością nie pozostaną bez znaczenia dla kwestii napływu uchodźców.
The unrest will certainly have an impact on the influx of refugees.
To bez znaczenia dla żadnej ze stron.
That is neither here nor there.
Myślę, że nie bez znaczenia dla państw członkowskich jest, że mogą one czynić rozróżnienie pomiędzy trasami regionalnymi w oparciu o swe własne kryteria.
I think it is not unimportant for Member States to be able to say look here, we distinguish between regional routes on the basis of our own criteria.
To bez znaczenia dla ciebie, gdzie się udamy?
It is of no importance to you where we go?
Jednakże Komisja uważa, iż prawo do podejmowania tej decyzji należy wyłącznie do zainteresowanych krajów i jest bez znaczenia dla wspólnotowej polityki w zakresie pomocy państwa.
However, the Commission considers that the power to make this decision lies solely with the countries concerned and is immaterial to the Community State aid policy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo