Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bezpieczeństwa na drogach" na angielski

Wyszukaj bezpieczeństwa na drogach w: Definicja Synonimy
road safety
traffic safety
Pani poseł Lichtenberger przypomniała nam o ważnym znaczeniu tych przepisów dla bezpieczeństwa na drogach.
Mrs Lichtenberger reminded us of the importance of these provisions for road safety.
To jest zwycięstwo dla bezpieczeństwa na drogach i socjalnej Europy.
It is a victory for road safety and social Europe.
Kilka Państwa Członkowskich wykorzystuje również pasmo 24 GHz do radarowej kontroli prędkości, co przyczynia się do bezpieczeństwa na drogach.
Several Member States also use the 24 GHz range radio spectrum band for radar speed meter control which contributes to traffic safety.
Jeżeli Wspólnota ustanowi zasady mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wydzielanych przez pojazdy ciężarowe zarejestrowane w Unii Europejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach, podobne zasady mają zastosowanie do pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Bośni i Hercegowinie poruszających się po terytorium Wspólnoty.
If the Community establishes rules aiming to reduce pollution caused by heavy goods vehicles registered in the European Union and to improve traffic safety, a similar regime shall apply to heavy goods vehicles registered in Bosnia and Herzegovina that wish to circulate through the Community territory.
Podjęcie kroków w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Take measures to improve road safety.
Przyjęcie i wdrożenie krajowej strategii w dziedzinie transportu; podjęcie działań w celu poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach.
Adopt and implement a national transport measures to improve road safety conditions.
Zbieranie i wymiana wiedzy i koncepcji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.
To collect and share knowledge and ideas on ways of improving road safety.
Miałem dziś spotkanie z pracownikami mojej dyrekcji generalnej w sprawie wzmocnienia i zdwojenia wysiłków Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach.
This afternoon I had a meeting with the officials in my Directorate-General with a view to enhancing and redoubling the Commission's efforts in the field of road safety.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach - jak wielokrotnie powtarzała Izba - ma wymiar horyzontalny.
Improving road safety - as this House has repeatedly said - has a horizontal dimension.
Dzisiejsza debata dotyczy bezpieczeństwa na drogach.
This debate is about road safety.
Taka kombinacja szczególnie pozwala na wiele sposobów redukowania poziomu zanieczyszczeń i poprawienia bezpieczeństwa na drogach.
That combination in particular offers many possibilities for reducing pollution and improving road safety.
poprawienia bezpieczeństwa na drogach zgodnie z prawodawstwem europejskim i krajowym;
improvement of road safety according to European and national legislation;
Poparłem sprawozdanie pana Schwaba mające na celu redukcję emisji CO2 i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
Mr President, I support Mr Schwab's report on CO2 emissions and improving road safety.
Aby można było ten cel osiągnąć konieczna będzie większa skuteczność unijnej i krajowej polityki bezpieczeństwa na drogach.
To achieve this target, greater efficiency will be required from EU and national road safety policies.
Nie dotarły do mnie jednak żadne sygnały dotyczące tego problemu bezpieczeństwa na drogach wskazujące, że kwestia autobusów szkolnych jest traktowana niewłaściwie.
I have not, however, received any signals concerning this problem of road safety that school buses is an issue that is badly handled.
Należy wreszcie zadbać o to, aby ograniczone fundusze były lepiej wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
And care must be taken to ensure that the limited resources are targeted to improving road safety.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach niektóre państwa członkowskie - Holandia, Belgia i Dania - wdrożyły krajowe plany doposażenia w lusterka obecnej floty pojazdów w oparciu o wymogi określone w dyrektywie 2003/97/WE.
In order to increase road safety, some Member States - the Netherlands, Belgium and Denmark - implemented national schemes on retrofitting of mirrors to their existing fleet and based on the requirements set out in Directive 2003/97/EC.
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji pod nazwą CARS21 dotyczącą transportu, której celem jest poprawa ustawodawstwa, konkurencyjności, ochrony środowiska i bezpieczeństwa na drogach.
The rapporteur welcomes the CARS21 initiative by the Commission which aims to improve legislation, competitiveness, respect of the environment and road safety in the transport sector.
Jednak nie było to dla niej nauczką, a pan Markov ma zamiar wprowadzić normy bezpieczeństwa na drogach pod nadzorem niewybranego komisarza.
But they do not listen, and Mr Markov is going to put road safety standards under the control of an unelected Commissioner.
Po drugie, powiedziałbym, że stworzenie inteligentnych samochodów jest także w zgodzie z polityką bezpieczeństwa na drogach.
Secondly, I would say that the development of intelligent cars is also in the interests of road safety.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 120. Pasujących: 120. Czas odpowiedzi: 198 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo