Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bezpośredni kontakt" na angielski

Wyszukaj bezpośredni kontakt w: Definicja Synonimy
direct contact
direct line
direct connection
direct exposure
contacted directly
Ma bezpośredni kontakt z nowym Kongresem.
He's in direct contact with the Restored Congress.
Każdy bezpośredni kontakt byłby oczywiście przestępstwem.
Any direct contact would of course be a serious offense.
Wszedł w bezpośredni kontakt z artefaktem.
He came into direct contact with a shard.
Jednak bezpośredni kontakt z trucizną skutkuje śmiercią.
But direct contact with the poison will result in death.
Zakażenie następuje zazwyczaj przez ukąszenie lub bezpośredni kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia.
Transmission normally occurs through a bite or direct contact with the saliva of an infected animal.
Opakowanie podstawowe musi mieć bezpośredni kontakt z zawartością.
Primary packaging shall be in direct contact with the contents.
Wskutek tego władze regionalne weszły w bezpośredni kontakt z instytucjami europejskimi.
Regional authorities have therefore found themselves in direct contact with the European institutions.
Tylko ona ma bezpośredni kontakt z Irmą.
She's the only one that's had direct contact with Irma.
Do innych czynników ryzyka należy pływanie w naturalnych wodach powierzchniowych oraz bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami.
Other risk factors include swimming in natural surface-waters and direct contact with infected animals.
System uznawania europejskich recept powinien umożliwiać bezpośredni kontakt między lekarzami a farmaceutami.
A system of European prescriptions recognition should permit direct contact between doctors and pharmacists.
Wierzyli, że bezpośredni kontakt z Matką Ziemią przynosił duchowe korzyści.
Believed that direct contact with Mother Earth provided spiritual benefits.
Dzisiaj weszliśmy w bezpośredni kontakt z ulem.
We came today in direct contact with a Hyve.
W szczególności świnie uznano za istotne źródło zakażeń poprzez bezpośredni kontakt dla hodowców lub ich rodzin.
In particular, pigs have been recognised as an important source of infection for pig farmers or their relatives by direct contact with pigs.
Dla Rady jest to bardzo istotny instrument, gdyż umożliwia nam bezpośredni kontakt z władzami tych państw.
It is a very important instrument to the Council, as it gives us a direct contact with the authorities of those countries.
Wiele z tych substancji jest wysoko alergennych i nie powinno wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą.
Several of these substances are highly allergenic and should not come into direct contact with the skin.
Przejrzystość się zwiększa, ponieważ Parlament posiadałby bezpośredni kontakt z wiceprzewodniczącym Komisji sprawującym funkcję urzędnika wysokiego szczebla.
This increases transparency, because Parliament would have a direct contact in the Vice-President of the Commission role of this High Official.
W razie potrzeby nawiązany zostanie bezpośredni kontakt i/lub zorganizowane będą spotkania z zainteresowaną stroną.
If need be, direct contact and/or meetings with the party concerned will be undertaken.
Weszłaś w bezpośredni kontakt z kimś zainfekowanym?
Have you come into direct contact with the infected?
Procedury bilateralne przeprowadzane poprzez bezpośredni kontakt z kontrahentami
Bilateral procedures executed by means of direct contact with counterparties
Warroza rozprzestrzenia się poprzez aktywność czerwia oraz bezpośredni kontakt między porażonymi dorosłymi osobnikami.
Varroosis spreads through movement of bee brood and direct contact between infested adult bees.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 216. Pasujących: 216. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo