Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "białaczka" na angielski

Wyszukaj białaczka w: Definicja Synonimy
leukaemia
leukemia
leucosis
hairy

Sugestie

Ostra białaczka limfoblastyczna jest spowodowana nieprawidłowym wzrostem pewnego typu białych krwinek.
Acute lymphoblastic leukaemia is caused by abnormal growth of some types of white blood cells.
Ponadto bardzo rzadko może wystąpić białaczka (nieprawidłowo wysoka liczba białych krwinek we krwi pacjenta).
Leukaemia (an abnormal increase in the number of white cells in your blood) may also occur very rarely.
Chroniczny lymphocytic białaczka mogłaby wyjaśnić mózg i problemy nerki.
Chronic lymphocytic leukemia could explain brain and kidney problems.
Przez 30 lat nie wiedziałam skąd wzięła się białaczka Josepha.
For 30 years we never knew who gave Joseph leukemia.
enzootyczna białaczka bydła (EBL) i choroba Aujeszky'ego;
enzootic bovine leucosis (EBL) and Aujeszky's disease;
Jeżeli enzootyczna białaczka bydła zostanie stwierdzona u 0,2 % pogłowia, Federalny Urząd Weterynaryjny bezzwłocznie informuje o tym Komisję.
If enzootic bovine leucosis has been found in 0,2 % of herds, the Federal Veterinary Office shall immediately notify the Commission.
To czas, żeby białaczka zaczęła wypłacać jakieś dywidendy.
It's time that leukemia started paying some dividends.
Szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami.
Myeloma or chronic lymphocytic leukaemia with severe secondary hypogammaglobulinaemia and recurrent infections.
Nowozdiagnozowana ostra białaczka szpikowa była najczęstszą przyczyną (435/ 602; [72%]).
New diagnosis of acute myelogenous leukemia was the most common underlying condition (435/ 602, [72%]).
Dyskrazja, białaczka, każdy rodzaj chłoniaka lub inne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego.
Blood dyscrasias, leukaemia, lymphomas of any type, or other malignant neoplasms affecting the haematopoietic and lymphatic systems.
Nie aż tak bolesna jak białaczka, panie Dowd.
Not nearly as painful as leukemia, Mr. Dowd.
Niedobór wit. B1 pasuje lepiej niż białaczka.
Thiamine deficiency fits better than leukemia.
Brzmi jak złośliwa białaczka, ale bez badania przeciwciał, nie mogę powiedzieć jakiego rodzaju.
Sounds like acute leukemia, but without immunophenotyping, I couldn't tell you what kind.
Wykorzystywanie tych komórek przyniosło pozytywne skutki w leczeniu pacjentów cierpiących na choroby krwi takie jak białaczka.
The use of such cells has led to positive results in treating patients with blood disorders such as leukaemia.
Uszkodzenia neurologiczne (mózgu), białaczka (dzieci)
Neurological (brain) damage, leukaemia (children)
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) Ph+ - typ choroby nowotworowej, w którym limfocyty (inny rodzaj krwinek białych) namnażają się zbyt szybko.
Ph+ acute lymphoblastic leukaemia (ALL), a type of cancer in which lymphocytes (another type of white blood cell) multiply too quickly.
Pacjenci z chorobami krwi, które prowadzą do braku wytwarzania przeciwciał i nawracających zakażeń (szpiczak lub przewlekła białaczka limfocytowa z ciężką, wtórną hipogammaglobulinemią).
Patients with diseases of the blood that lead to a lack of antibody production and recurrent infections (myeloma or chronic lymphocytic leukaemia with severe secondary hypogammaglobulinemia).
Infekcja pęcherza w zeszłym roku a teraz białaczka?
A bladder infection last year and now leukemia?
Elio Caccavale natomiast, wpadł na pomysł lalek, przy pomocy, których można wyjaśnić na czym polega białaczka.
Elio Caccavale: he took the idea of those dolls that explain leukemia.
Jeśli oporna białaczka nie jest oczywista, wówczas po nastąpieniu poprawy liczby ANC do >= 0, 75× 109/ l zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu o 25%.
If persistent leukaemia is not evident, it is recommended that the dose for the next cycle be reduced by 25% of the previous dose following recovery of ANC to >= 0.75× 109/ l.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 112. Pasujących: 112. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo