Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "biegun północny" na angielski

Wyszukaj biegun północny w: Definicja Synonimy
North Pole
arctic circle
Wyjechał na ekspedycję na biegun północny.
He left on an expedition to the North Pole.
Jasne, Forteca, biegun północny.
Right, fortress, north pole.
W ostatnich latach biegun północny stał się jednym z symboli zmiany klimatu.
The North Pole has in recent years become one of the symbols of climate change.
Możemy cię podwieźć na biegun północny.
Appa and I can personally fly you to the North Pole.
Uderzy w biegun północny Marsa o świcie.
Set to hit the north pole of Mars at dawn.
Dosłownie kilkaset razy przepłynąłem biegun północny w myślach.
And so I literally swam across the North Pole hundreds and hundreds of times in my mind.
Wiele lat temu próbował dojechać na nartach na biegun północny.
A number of years ago, he tried to ski all the way to the North Pole.
Chcemy, aby biegun północny był czysty, a przede wszystkim wolny od obecności wojsk.
We want a North Pole that is clean and above all without troops.
Widziałem już listy do Świętego Mikołaja... zaadresowane na biegun północny, na południowy i w żadne inne miejsce.
I seen 'em write to Santa Claus, North Pole, South Pole and every other place.
Ten człowiek opłynął biegun północny. Jakiego innego dowodu chcecie?
This man has swum around the North Pole, what more evidence do you want?
Bo chciałeś się bawić w "biegun północny"?
'CAUSE YOU WANTED TO PLAY NORTH POLE? AND I GOT PNEUMONIA?
Mikołaj wybrał Biegun Północny, uczciwie i sprawiedliwie.
Santa chose North Pole, fair and square.
Igła kompasu, która zadziwiała ludzi przez tysiące lat, nie reagowała na odległy magnetyczny Biegun Północny.
The compass needle that people wondered at for a thousand years was not reacting to some far away magnetic North Pole.
Po tym Biegun Północny zacznie topnieć.
Then the North Pole will melt.
Konkurentka Sophie urządziła żywy Biegun Północny przed swoim domem.
Sophie's competition made a live-action North Pole workshop in front of her house.
Miesięczną, jednoosobową wyprawę na biegun północny.
A month-long, one-man trip to the North Pole.
Pioruny długie na 32 kilometry zaczynają strzelać w biegun północny.
Bolts of lightning 20 million miles long begin shooting out of the North Pole.
Na biegun północny, rzecz jasna.
CONDUCTOR: Why, to the North Pole, of course.
Gdybyś wyjechał na biegun północny lub na pustynię, to może...
If you went to the north pole, or into the desert maybe...
Złapiemy tam pociąg na biegun północny.
We can catch a train to the north pole from there.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 184. Pasujących: 184. Czas odpowiedzi: 219 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo