Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "biorą udziału w" na angielski

Wyszukaj biorą udziału w w: Definicja Synonimy
take part in
participate in
engaged in
Partnerzy przemysłowi, którzy uczestniczyli w czterech początkowych przedsięwzięciach, nie biorą udziału w tym podstawowym przedsięwzięciu badawczym. .
The industrial partners that were participants in the four original projects do not take part in this basic research project.'
Emisje pochodzące z procesów spalania, w przypadku których zużyte paliwa nie biorą udziału w reakcjach chemicznych prowadzących do produkcji chemikaliów organicznych luzem ani nie pochodzą z takich reakcji, np. proces produkcji ciepła lub energii elektrycznej, podlegają monitorowaniu i sprawozdawczości zgodnie z sekcją 2.1.1.
In case of combustion processes where the fuels used do not take part in or stem from chemical reactions for the production of bulk organic chemicals, e.g. for generating process heat or electricity, the emissions shall be monitored and reported pursuant to Section 2.1.1.
Funkcjonariusze dochodzeniowi wykonują swoje funkcje dochodzeniowe w sposób niezależny od Rady ds. Nadzoru i Rady Prezesów i nie biorą udziału w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru i Rady Prezesów.
The investigating officers shall perform their investigative functions independently of the Supervisory Board and Governing Council and shall not take part in the deliberations of the Supervisory Board and Governing Council.
Co więcej, proponowany kodeks nie obejmuje praktyk rekrutacyjnych sektora prywatnego i nie będzie dotyczył takich krajów, jak Wielka Brytania, Irlandia i Dania, które nie biorą udziału w negocjacjach nad Błękitną kartą.
What is more, the proposed code of conduct does not include recruitment practices of the private sector and will not include countries such as the United Kingdom, Ireland and Denmark, which do not take part in the Blue Card negotiations
Posłowie, którzy nie biorą udziału w parlamentarnych delegacjach mogą poświęcić ten czas na spotkania z wyborcami w swoim regionie.
On the top page of the website find out what the EU has done for gender equality over the past 30 years and take part in our debate on whether video games are good or bad.
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego nie biorą udziału w głosowaniu w sprawie projektu środków wykonawczych.
The representatives of the European Parliament shall not take part in the vote on the draft implementing measures.
Pacjenci zwykle nie biorą udziału w stawianiu diagnozy.
Patients aren't usually part of the diagnostic process.
Obserwatorzy mogą uczestniczyć w debacie, lecz nie biorą udziału w głosowaniu.
Observers may participate in the deliberation but shall not vote.
W tym kontekście należy zaznaczyć, że eksporterzy nie biorą udziału w procedurze ustalania interesu Wspólnoty.
In this respect, it should be noted that exporters have no standing with regard to the determination of the Community interest.
Wszyscy w okolicy wiedzą, że nie biorą udziału w wojnie.
Mr. Carol, everybody in the county... knows they'rejust sitting out the war.
Reporterzy nie biorą udziału w rajdzie, tylko zawodnicy.
Reporters are not permitted on the trip, only contestants.
Eksperci i doradcy techniczni nie są biorą udziału w głosowaniu.
The experts and technical advisers shall not vote.
Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu i ich stanowiska są traktowane oddzielnie.
Such representatives will, however, not participate in the voting and their positions shall be recorded separately.
Pracownicy sekretariatu nie biorą udziału w postępowaniach Agencji dotyczących decyzji, od których przysługuje odwołanie.
Personnel in charge of the registry shall not participate in any Agency proceedings relating to decisions that can be brought under appeal.
Usta i nos nie biorą udziału w procesie oddychania.
The mouth and nose play no part in the respiratory process.
Parlamenty narodowe nie biorą udziału w procedurze uproszczonej, chyba że jest ona częścią procedur ratyfikacyjnych.
The national parliaments are not involved in the simplified procedure, unless it be in the ratification procedures.
Stwierdzono, że dwaj współpracujący producenci kanadyjscy nie biorą udziału w praktykach obchodzenia środków, które są przedmiotem niniejszego dochodzenia.
It was found that the two cooperating Canadian producers were not engaged in the circumvention practices which are the subject of this investigation.
Jestem jednak rozczarowana, że niektóre kraje, jak Dania i Wielka Brytania, nie biorą udziału w tych systemach koordynacyjnych.
Nonetheless, I am disappointed that certain countries such as Denmark and the United Kingdom are not taking part in these coordination schemes for non-EU nationals.
Nie biorą udziału w głosowaniu ani nie są obecni podczas głosowania;
They shall neither take part in nor be present at its votes;
Jedna z tych które nie biorą udziału w jeden dzień w czasie.
One that doesn't involve one day at a time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 61. Pasujących: 61. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo