Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "biura podróży" na angielski

Wyszukaj biura podróży w: Definicja Synonimy

Sugestie

Posłuchaj, pracuję dla biura podróży.
Look here, I work for a travel agency.
Nie pamięta, gdzie to jest, więc wstąpił do biura podróży.
He can't quite remember where the site is, so he stopped at a travel agency.
Definicja przewoźnika powinna różnić się od definicji biura podróży.
The definition of carrier should be different from that of travel agent.
Umawiałem się z pracownicą biura podróży ale zrzuciła mnie.
I dated a travel agent but she dumped me.
Skutki finansowe były poważne: biura podróży i sklepy straciły wielu dobrych klientów.
The financial impact was serious, with tour operators and shops losing many good customers.
Albo korzystasz z fatalnego biura podróży.
Or maybe you have a bad travel agent.
Tam udawał, że jest właścicielem biura podróży, organizatorem ślubów i... specem od castingu.
Right, where he pretended to be a travel agent, a wedding planner and a... a casting director.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.
This appropriation is intended to cover the running costs of the travel agency under contract to the European Parliament.
Jest właścicielką biura podróży w Westprat Mall.
She owns a travel agency in Westbrook Mall.
A jutro pojedziemy do biura podróży.
Tomorrow we'll go to a travel agency.
Za twoje usługi pracownicy biura podróży.
For your services as travel agent.
Logo umieszczone na zdjęciu niezarejestrowanego turystycznego obiektu zakwaterowania, zawartym w katalogu zarejestrowanego biura podróży.
Logo stamped on a non-registered tourist accommodation photo, included in registered travel agency catalogue.
Można je zastosować wyłącznie w odniesieniu do biura podróży.
It can only be applied to the travel agency.
Logo umieszczone na katalogu zarejestrowanego biura podróży zawierającym zwalidowane informacje dotyczące wdrażanych przez organizację zrównoważonych środków związanych z turystyką.
Logo stamped on a registered travel agency catalogue, containing validated information on sustainable tourism measures, implemented by the organisation.
Jak długo muszę udawać pracownika biura podróży?
How long do I have to pretend being a travel agent?
W razie naruszenia przepisów UE i/lub chińskich, zwłaszcza w przypadku ułatwienia nielegalnej imigracji, placówka konsularna Państwa Członkowskiego w ChRL powinna cofnąć akredytację chińskiego biura podróży.
In case of a breach of EU and/or Chinese regulations, in particular in case of facilitation of illegal immigration, a consular office of a Member State in the PRC should withdraw the accreditation of a Chinese travel agency.
Osoba fizyczna wnosząca o licencję na prowadzenie biura podróży na własny rachunek musi założyć i prowadzić główny zakład w Quebecu.
A natural person applying for a travel agent licence on his or her own account must establish and maintain a principal establishment in Québec.
Jesteś pewien, że wysłałeś mi adres właściwego biura podróży?
Are you sure you e-mailed me the right address of that travel agency?
Oczywiście, zdał sobie pan sprawę że nie jestem pracownikiem biura podróży.
Well, obviously, you realized I'm not a travel agent.
korzystanie z biura podróży, podmiotu organizującego wycieczki:
use of travel agent, tour operator:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 225. Pasujących: 225. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo