Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "biuro podróży" na angielski

Wyszukaj biuro podróży w: Definicja Synonimy
Miał biuro podróży, Shetty Travels.
He had a travel agency. Shetty Travels.
W porządku, cóż, prowadzą biuro podróży.
All right, well, they run a travel agency.
Andrew pozostał w zaciszu domowym, prowadząc internetowe biuro podróży.
And Andrew was able to stay in the safety of their home... by working as an online travel agent.
Może mamy to samo biuro podróży.
Perhaps we have the same travel agent.
I powiedzieli, że Reba Maxwell ma biuro podróży przy spożywczym.
And they said that Reba Maxwell had a travel agency right next to the grocery store.
Pierwsze biuro podróży w Brytanii otwarto w 1976 roku.
The first travel agent's in Britain opened in 1976.
Ale to nie jest biuro podróży.
But this isn't a travel agency.
W zmienionym planie restrukturyzacji utrzymano jednak biuro podróży HCA i włączono oddział ČSA ds. działalności czarterowej.
However, in the revised RP, the HCA travel agency was maintained and ČSA's charter business division was included.
Więc teraz robisz za biuro podróży?
So now you're a travel agent.
Detalistą może być przedsiębiorstwo kolejowe (pośrednik) lub akredytowane biuro podróży.
A retailer can be a railway undertaking (agent) or an accredited travel agent
"pośredniczące podmioty komercyjne" oznacza prywatną agencję administracyjną, firmę transportową lub biuro podróży (organizatora wycieczek lub jego przedstawiciela).
'commercial intermediary' means a private administrative agency, transport company or travel agency (tour operator or retailer).
Szczerze, Bob, byłem przekonany, że to biuro podróży, biorąc pod uwagę wszystkie darmowe wycieczki golfowe, na które cię wysłali.
Now, honestly, Bob, here I was under the impression that it was a travel agency, what with all the free golf trips they've gone ahead and sent you on.
Czy to wygląda jak biuro podróży?
Do I look like a travel agent?
To jest biuro podróży, do którego musicie się udać.
It's a travel agency you have to go to.
W celu zarejestrowania jako biuro podróży i organizator turystyki w Ontario osoba fizyczna musi być mieszkańcem Kanady.
An individual must be a Canadian resident to register as a travel agent and travel wholesaler in Ontario.
W pobliżu jest biuro podróży, czy coś w tym stylu.
In some travel agency or something like that.
Wiele osób samodzielnie organizuje swoje podróże, a dzięki internetowym systemom rezerwacji, takim jak Tripadvisor, mogą łatwo działać jak biuro podróży.
Most people are now acting as their own travel agents with online booking on sites such as Tripadvisor, where they effectively become their own travel agent.
Czekałam tylko aż skończę studia... a on otworzy swoje biuro podróży!
I was just waiting for my college to get over And his travel agency to open up!
ISIS to nie jest biuro podróży!
Isis isn't your own personal travel agency!
Wszelkie transakcje dokonywane przez biura podróży dotyczące podróży traktowane są jako pojedyncze usługi świadczone przez biuro podróży podróżnemu.
All transactions performed by the travel agent in respect of a journey shall be treated as a single service supplied by the travel agent to the traveller.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 96. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo