Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bośnia i hercegowina" na angielski

Wyszukaj bośnia i hercegowina w: Definicja Synonimy
Bosnia and Herzegovina
Bosnia-Herzegovina
Bosnia Herzegovina

Sugestie

Bośnia i Hercegowina oraz Serbia rozważają złożenie wniosku.
Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
Bośnia i Hercegowina zobowiązała się kontynuować drogę stabilizacji ekonomicznej i reform.
Bosnia and Herzegovina is committed to a continued economic stabilisation and reform path.
Bośnia i Hercegowina może mieć dostęp do finansowania w ramach programów wielonarodowych i horyzontalnych..
Bosnia-Herzegovina can have access to funding from multi-country and horizontal programmes..
Bośnia i Hercegowina zamieszkiwana jest przede wszystkim przez trzy nacje, przy czym żadna z nich nie stanowi w tym kraju większości.
Bosnia-Herzegovina is mainly inhabited by three peoples, none of whom are in the majority in that country.
Bośnia i Hercegowina musi wprowadzić istotne zmiany w swoich strukturach wewnętrznych i w procesach decyzyjnych.
Bosnia Herzegovina must carry out significant changes to its internal structures and decision-making processes.
By umożliwić osiągnięcie tego celu Rada ds. Zaprowadzenia Pokoju, działająca w imieniu społeczności międzynarodowej, przygotowała listę pięciu założeń i dwóch warunków, które musi spełnić Bośnia i Hercegowina zanim wprowadzi jakiekolwiek zmiany.
In order to achieve this aim, the Council for Peace Implementation, acting on behalf of the international community, drew up the list of five objectives and two conditions which Bosnia Herzegovina must fulfil before any change can be achieved.
Bośnia i Hercegowina powiadamia również Komisję o każdej zmianie tych informacji.
Bosnia and Herzegovina shall also notify the Community of any change in this information.
W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i perspektyw gospodarczych, Bośnia i Hercegowina wystąpiła o dodatkową pomoc makrofinansową Wspólnoty.
Bosnia and Herzegovina has requested additional Community macro-financial assistance in view of the worsening economic situation and outlook.
Jednakże jej sąsiedzi, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, nie mają tego szczęścia.
However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.
Musimy zapewnić polityczne wsparcie państwu Bośnia i Hercegowina, aby mogło pomóc samemu sobie i swoim obywatelom.
We must provide political assistance to the state of Bosnia and Herzegovina in order to enable it to help itself and its citizens.
Do Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo.
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Po prostu nie można dopuścić, by Bośnia i Hercegowina została w tyle.
Bosnia and Herzegovina simply cannot be allowed to remain behind.
Albania oraz Bośnia i Hercegowina wypełniły wszystkie warunki i są przygotowane do liberalizacji systemu wizowego.
Albania and Bosnia and Herzegovina have met all the conditions and stand ready for visa liberalisation.
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa
Bosnia and Herzegovina, Montenegro, customs territories of Serbia or Kosovo
Dlatego, jeżeli o mnie chodzi, Bośnia i Hercegowina musi pokonać istniejące nadal bariery wewnętrzne.
That is why, for me, Bosnia and Herzegovina need to overcome the internal barriers that still exist.
Czasami z przerażeniem widzę, że na rozdrożu opisanym przez pana komisarza Rehna Bośnia i Hercegowina wybiera drogę ku izolacji.
I sometimes see with horror that Bosnia and Herzegovina are choosing, at the crossroads described by Commissioner Rehn, to take the path towards isolation.
Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że Bośnia i Hercegowina może stać się członkiem UE tylko jako całość.
I should like to emphasise once again that only the overall state of Bosnia and Herzegovina can become a member of the EU.
Nigdy nie powiedziano, że Bośnia i Hercegowina stanowią większy problem w zakresie bezpieczeństwa niż Kosowo.
Bosnia and Herzegovina was never said to be a bigger security problem than Kosovo.
ZAKRES UPRAWNIEŃ PODKOMITETÓW I GRUP SPECJALNYCH UE-BOŚNIA I HERCEGOWINA
TERMS OF REFERENCE OF THE EU - BOSNIA AND HERZEGOVINA SUBCOMMITTEES AND SPECIAL GROUPS
Bośnia i Hercegowina gwarantuje, że istniejące przepisy prawne i przyszłe ustawodawstwo będą odpowiednio wdrażane i egzekwowane.
Bosnia and Herzegovina shall ensure that existing and future legislation will be properly implemented and enforced.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 210. Pasujących: 210. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo