Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bogactwa naturalne" na angielski

Wyszukaj bogactwa naturalne w: Definicja Synonimy
natural resources
Teren wokół obozu był obfity w bogactwa naturalne.
The area around the camp was rich in natural resources.
Aby zebrać bogactwa naturalne w tych lasach potrzebujemy odpowiedniego transportu.
In order to harvest the natural resources in those forests we need to have proper transportation.
Razem musimy chronić środowisko, oszczędzać bogactwa naturalne, a także walczyć z ubóstwem, nierównościami i migracją.
Together we must conserve the environment, save natural resources and also fight poverty, inequality and migration.
Ten kraj obfituje w bogactwa naturalne.
The country is abundant in natural resources.
Czysta morska bryza, poranna przebieżka po plaży i inne bogactwa naturalne.
Fresh sea air, early morning runs on the beach, not to mention our other natural resources.
Wygląda na to, że sprawy gospodarcze jak rybołówstwo, transport czy bogactwa naturalne są głównym przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.
It looks as if economic matters like fisheries, transport and natural resources are the main object of the European Union's interest.
miedź, diamenty i inne bogactwa naturalne.
copper, diamonds or other natural resources.
Nie. Kupujemy i sprzedajemy bogactwa naturalne: miedź, ropę naftową, etanol.
We buy and sell natural resources, so, copper, oil, ethanol.
To kraj zasobny w bogactwa naturalne, ale również kraj, który ma najgorsze wskaźniki społeczne.
This is a country rich in natural resources, but it is also a country with the most awful social indicators.
To królestwo i jego bogactwa naturalne należą do jego własnych ludzi... i jakakolwiek próba by upozorować zbrodnię.
This kingdom and its natural resources belong to its own people... and any attempt to usurp them is a crime.
Jest to rezultat wolnego handlu, finansowej deregulacji, bezpodstawnej, lecz dozwolonej ucieczki kapitału do rajów podatkowych, a także wojen i konfliktów napędzanych sporami o bogactwa naturalne.
It is the result of free trade, of financial deregulation, of the illicit but permitted flight of capital to tax havens, and of war and conflicts fed by disputes over natural resources.
DO ROKU 2038 WSZYSTKIE BOGACTWA NATURALNE ZIEMI ZOSTAŁY WYCZERPANE.
BY THE YEAR 2038 ALL NATURAL RESOURCES ON EARTH HAVE BEEN DEPARTED.
Bogactwa naturalne wyczerpały się, a na giełdzie zapanował krach.
Natural resources dried up, the global financial markets collapsed,
Kradną nasze bogactwa naturalne.
Plundering our natural resources.
Mieli ogromne bogactwa naturalne.
They have vast natural resources.
Mamy tu bogactwa naturalne, mamy ziemię, dziekie zwierzęta...
We've got natural resources, we've got land, we've got wildlife, just waiting to be fondled.
Trzy różne ruchy i dwa wojska działające na tym samym terenie i rywalizujące o bogactwa naturalne.
Three different movements and two militia acting in the same area and competing for natural resources.
Na początku walczyliśmy o przestrzeń i bogactwa naturalne.
At first, we competed for living space, resources.
Jednocześnie szczególną uwagę należy zwracać na bogactwa naturalne i dziedzictwo kulturowe oraz promowanie bardziej odpowiedzialnych modeli turystyki.
At the same time, particular attention should be paid to preserving natural and cultural resources and promoting more responsible models of tourism.
Wręcz przeciwnie: kilka z nich posiada bogactwa, ogromne bogactwa naturalne.
Quite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo