Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "broni masowej zagłady" na angielski

Wyszukaj broni masowej zagłady w: Definicja Synonimy
weapon of mass destruction
weapons of mass destruction
WMD
Niedoszła próba użycia broni masowej zagłady... wskazuje na poziom ich desperacji.
The attempted use of a weapon of mass destruction... indicates a new level of desperation.
I to, Allison, czyni cię posłańcem broni masowej zagłady tak niszczycielskiej w każdym calu jak bomba atomowa.
Now that, Allison, makes you the courier of a weapon of mass destruction every bit as devastating as any nuclear bomb.
Istota broni masowej zagłady jest sprzeczna z naszą ideą dyplomacji.
The very existence of weapons of mass destruction is in contradiction to our idea of diplomacy.
Mogą próbować brudnych sztuczek - użycia broni masowej zagłady - chemicznej,... biologicznej, albo radioaktywnej.
They might fight dirty, using weapons of mass destruction, chemical, biological or radioactive.
Chciał mu pan opowiedzieć o irackich programach broni masowej zagłady.
I know you were ready to tell them everything about Iraq's WMD programs.
Jeśli będzie mówić, dowiemy się prawdy o broni masowej zagłady.
If he talks, then we'll get the truth about WMD.
Zamiast broni masowej zagłady, to czas by uwolnić coś znacznie bardziej potężnego.
Instead of weapons of mass destruction, it is time to unleash something much more powerful.
Zagadnienie rozprzestrzeniania pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia broni masowej zagłady leży w kręgu zainteresowania Unii.
The proliferation of ballistic missiles capable of carrying weapons of mass destruction is an issue of concern to the Union.
Jednak patrzył jak fizycy i chemicy stają się dostawcami broni masowej zagłady na początku dwudziestego wieku.
But he watched physicists and chemists become the purveyors of weapons of mass destruction in the early 20th century.
Prawdę o programie broni masowej zagłady Saddama.
"The truth about Saddam's WMD programs."
Chciałbym powtórzyć, że Rada cały czas działa bardzo aktywnie w kwestiach bezpieczeństwa zewnętrznego, zgodnie ze strategią UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowej zagłady.
I would like to reiterate that the Council remains very active concerning external security issues in line with the EU strategy against the proliferation of weapons of mass destruction.
Dlatego te wszystkie elektrownie atomowe są uważane przez analityków bezpieczeństwa Jako rodzaj wcześniej przygotowanej broni masowej zagłady.
Which is why these nukes are regarded by many security analysts as a sort of pre-positioned weapons of mass destruction.
A jeśli powiedział mu, że nie ma broni masowej zagłady?
What if he told him there were no WMD?
mając na uwadze, że rozwój wspólnej strategii opartej na podejściu wielostronnym na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady konieczny jest dla podniesienia poziomu globalnego bezpieczeństwa,
whereas the development of a joint strategy based on a multilateral approach to the non-proliferation of weapons of mass destruction is needed to increase global security,
Instrument ten został utworzony w 2006 roku i jest to najlepiej finansowany instrument w dziedzinach nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady, zapobiegania konfliktom, cywilnego wsparcia w usuwaniu skutków katastrof, cywilnych środków w zakresie budowania pokoju, jak również wspierania wymiaru sprawiedliwości i policji w zwalczaniu terroryzmu.
This instrument was created in 2006 and is the best funded instrument in the areas of the non-proliferation of weapons of mass destruction, conflict prevention, civil post-disaster support, civil peacebuilding measures and also for justice and policing in the anti-terrorism sphere.
Broni masowej zagłady można użyć tylko w jednym celu.
A weapon of mass destruction can only be used for one thing.
Użycie broni masowej zagłady.
Od broni masowej zagłady?
Nie możecie zwozić tu broni masowej zagłady.
You can't just bring weapons of mass destruction into our atmosphere!
Środki przekazu wskażą później, że kłamano o Zatoce Tonkińskiej czy o broni masowej zagłady w Iraku.
News media down the road will point out that there will lies about the Gulf of Tonkin or about weapons of mass destruction in Iraq.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo