Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "broszura" na angielski

Wyszukaj broszura w: Definicja Synonimy
brochure
pamphlet
booklet
leaflet
Niniejsza broszura przedstawia ogólny zarys projektu SEPA.
This brochure presents an overview of the SEPA project.
Jeśli chcesz się dowiedzieć o tym czegoś więcej to jest broszura informacyjna.
If you have any questions about this procedure, here's an informative brochure.
Ta broszura w twoich rękach, komendancie, udowodni moją rację.
That pamphlet in your hand, Commandant, will prove my point.
Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że... prosta broszura była rzeczą świętą w Hiszpanii.
We didn't realise then... but a simple pamphlet was a sacred thing in Spain.
Opracowana zostanie broszura zawierająca opis przeprowadzonych prac, wyników wszystkich - inauguracyjnych i regionalnych - seminariów oraz zdobytych doświadczeń; zostanie ona opublikowana w oficjalnych językach ONZ, a w razie potrzeby - w innych językach.
A booklet containing the work and the results of all the opening and regional workshops and the lessons learned from them will be prepared and published in UN official languages and in other languages as required.
W zasadzie jak o tym myślę, to myślę, że jest taka rządowa broszura!
Now that I think of it I believe there is a government booklet like that.
Wasza broszura zrobila na niej wrazenie.
She was very impressed by your brochure.
Nie masz żadnego pomysłu jak ta broszura znalazła się się tutaj?
So you have no idea how this brochure got in there?
Media drukowane (gazeta, broszura, ulotka itd.)
Print (newspaper, brochure, flyer, etc.)
Nie widzisz, że w broszura, prawda?
You don't see that in the brochure, do you?
Zob. także broszura "Polityka konkurencji w Europie - reguły konkurencji obowiązujące w odniesieniu do porozumień dotyczących dostaw i dystrybucji", Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012 r., Luksemburg.
See also the brochure 'Competition policy in Europe - The competition rules for supply and distribution agreements', European Commission, Publications Office of the European Union 2012, Luxembourg.
Broszura zostanie rozprowadzona wśród państw stron;
The brochure will be distributed to the States Parties.
Broszura arktyczna, którą dawał Fletcher.
The Artic brochure Fletcher handed out.
Broszura zostanie pomyślana jako niezbędnik zawierający środki służące realizacji i będzie zawierać przykłady sprawdzonych rozwiązań, jednocześnie uwzględniając różnice w procedurach krajowych.
The brochure will be designed as a toolkit of implementation measures and will provide examples of best practices while recognising differences in the national procedures.
E. BROSZURA BADACZA (BB)
E. INVESTIGATOR'S BROCHURE (IB)
Broszura ta ma na celu ułatwienie wspólnej interpretacji obowiązujących norm, w szczególności normy FFV-23 EKG ONZ, na której opiera się rozporządzenie (WE) nr 1615/2001.
The purpose of the brochure is to facilitate a common interpretation of the standards in force, in particular UNECE Standard FFV-23, on which Regulation (EC) No 1615/2001 is based.
Kolejna broszura z uczelni.
Another brochure from a community college.
Tutaj jest nasza edukacyjna broszura.
Here's our educational pamphlet.
Może ta broszura wam pomoże.
Perhaps this pamphlet will be helpful.
Ta broszura wszystko ci wytłumaczy.
This booklet will explain everything.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 91. Pasujących: 91. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo