Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "budownictwo okrętowe" na angielski

Wyszukaj budownictwo okrętowe w: Definicja Synonimy
shipbuilding
Zasady te odnoszą się także do sektora remontów okrętowych, podlegającego tym samym regułom co budownictwo okrętowe.
Those rules apply fully to ship repair, which is subject to the same principles as shipbuilding.
Konkretne przykłady, które mam na myśli, to budownictwo okrętowe i przemysł stalowy.
The concrete example that I have in mind is shipbuilding and steel.
Uważam, że bardzo ważny był również apel państw członkowskich o wydzielenie pieniędzy na budownictwo okrętowe; nie poparli go jednak liberałowie i konserwatyści.
I believe that the call from the Member States to put funding aside for shipbuilding was also very important, but it has not been supported by the Liberals and the Conservatives.
Niniejsze wytyczne nie obejmują pomocy na budownictwo okrętowe (w rozumieniu rozdziału 24 B wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa lub wszelkiego przyjętego następnie instrumentu prawnego).
These Guidelines do not cover aid to shipbuilding (within the meaning of Chapter 24B of the Authority's State Aid Guidelines or any subsequent instrument).
Tytuł: Budownictwo okrętowe - pomoc rozwojowa dla Jamajki
Title: Shipbuilding - Development aid to Jamaica
Title: Budownictwo okrętowe - przedłużenie okresu oddania do użytku statku budowanego przez stocznię De Hoop Lobith ShipyardLobith, Niderlandy
Title: Shipbuilding - Prolongation of delivery limit for a ship built at De Hoop Lobith Shipyard, The Netherlands
Kolejnym obszarem jest budownictwo okrętowe.
The next area is shipbuilding.
Stocznia Gdynia prowadzi działalność w następującym zakresie: budownictwo okrętowe, produkcja kadłubów statków, budowa mostów stalowych, usługi stoczniowe i pozastoczniowe.
Gdynia Shipyard is active in shipbuilding, production of hulls, construction of steel bridges, shipbuilding and non-shipbuilding services.
Potrzeba większego finansowania w celu zagwarantowania wprowadzenia środków w takich obszarach jak górnictwo, hutnictwo i budownictwo okrętowe jest kwestią zasadniczą, zwłaszcza w branżach o tak wysokim poziomie ryzyka.
The need for increased funding to guarantee health and safety measures are met in areas such as mining, steelmaking and shipbuilding is essential, especially in such high risk industries.
Sektory gospodarki | Budownictwo okrętowe |
Economic sectors | Shipbuilding |
Cel [sektor]: Budownictwo okrętowe
Objective [sector]: Shipbuilding
Sektory gospodarki: Budownictwo okrętowe i inne sektory pomocnicze
Economic sector(s) concerned: Shipbuilding and related industries
Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory z wyjątkiem sektorów wrażliwych: wydobycie węgla, produkcja stali, budownictwo okrętowe, produkcja włókien syntetycznych, przemysł motoryzacyjny i kluczowi dostawcy, usługi transportowe i finansowe.
Economic sector(s) concerned: All sectors excluding sensitive sectors: coal mining, steel manufacture, ship building, synthetic fibre production, motor vehicle manufacture and tier 1 suppliers, transport services and financial services.
Budownictwo okrętowe i naprawy stoczniowe: kategoria 35.11.1 i 35.11.3
Building and repairing of ships: categories 35.11.1 and 35.11.3
Mają one także zastosowanie do sektorów podlegających szczególnym zasadom EOG w zakresie pomocy państwa (hutnictwo żelaza i stali, budownictwo okrętowe, przemysł motoryzacyjny, sektor włókien syntetycznych, transport i węgiel), o ile takie szczególne zasady nie stanowią inaczej.
They also apply to those sectors which are subject to specific EEA rules on State aid (steel processing, shipbuilding, motor vehicles, synthetic fibres, transport and coal) unless such specific rules provide otherwise.
Przestrzegane są przepisy dotyczące sektorów wrażliwych (hutnictwo stali, włókna syntetyczne, transport i budownictwo okrętowe) | |
The rules on the sensitive sectors (steel, synthetic fibres, transport and shipbuilding) will be observed. | |
Hutnictwo stali | |Budownictwo okrętowe (okręty wojenne) | Tak |
Objective of aid | General training | Yes |
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo