Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być dobrze" na angielski

Wyszukaj być dobrze w: Definicja Synonimy

Sugestie

Urządzenie końcowe jest najsłabszym ogniwem sieci i dlatego powinno być dobrze chronione.
The terminal equipment is the weakest link in a network and, hence, should be well protected.
Wszelkie odchylenia od opisanego programu muszą być dobrze uzasadnione dla specyficznych chemikaliów.
Any deviation from the described scheme has to be well reasoned for the specific chemical.
Nie, z nią wszystko powinno być dobrze.
No, she should be fine.
Jeśli tylko nie będzie się dużo ruszał, to powinno być dobrze.
As long as he doesn't move around too much, he should be fine.
Powinniśmy być dobrze iść do końca tygodnia.
We should be good to go by the end of the week.
Powinno być dobrze dla naszego morale.
That should be good for company morale.
Wydaje się pan być dobrze zorientowany w sprawie, detektywie.
You seem to be well grounded in the case file, detective.
Dla nich, krowa jest maszyną produkującą mleko, dlatego musi być dobrze nasmarowana.
To them, a cow is a machine to produce milk, therefore it has to be well lubricated.
Tak powinno być dobrze - z medycznego punktu widzenia.
That should be fine, medically.
Aby osiągnąć sukces, trzeba być dobrze zorganizowanym.
To be successful in anything, one must be well organized.
Wszystkie doświadczenia wykonuje się pod okapem wyciągowym w pomieszczeniu, które ma możliwość być dobrze wentylowane.
All experiments shall be performed in a fume hood in a room that may be well ventilated.
Naturalnie wsparcie darczyńców musi być dobrze skoordynowane i cechować się wysoką jakością.
The donors' assistance must clearly be well coordinated and of a high quality.
Jeśli obejdziesz Redding w najbliższych 20 minutach, powinno być dobrze.
If you get around on Redding in the next 20 minutes, you should be good.
Ale światowa konferencja (nowe Bretton Woods!) musi być dobrze przygotowana.
But a world conference (a new Bretton Woods!) has to be well prepared.
Ostateczna wersja sprawozdania pana Florenza okazała się być dobrze przemyślaną i rozsądną, stanowiąc silny sygnał.
Mr Florenz's final report has turned out to be well thought-out and sound, and sends out a strong message.
Spytałem o wybaczenie, więc wszystko powinno być dobrze.
I asked for forgiveness, so everything should be fine.
Nie jest łatwo, ale wciąż może być dobrze.
Things aren't easy, but they can still be good.
Nawet jeśli to tylko zastępstwo, musisz być dobrze przygotowana.
Even if you're just standing in, you must be well prepared.
Nie jest łatwo, ale nadal może być dobrze.
Things aren't easy, but they can still be good.
Nie będzie to już ta sama firma, ale powinno być dobrze.
It won't be the company we grew up with, but it will be fine.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 386. Pasujących: 386. Czas odpowiedzi: 170 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo