Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być gotowa" na angielski

Wyszukaj być gotowa w: Definicja Synonimy
be ready
be willing
be prepared to
be functional
Muszę być gotowa do kręcenia w poniedziałek.
I have to be ready to shoot on Monday.
Unia Europejska musi więc być gotowa do powstrzymania przepływu migracyjnego.
The European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Powinna również być gotowa słuchać i znajdować kompromisy.
It must also be willing to listen and able to compromise.
W razie konieczności Unia musi być gotowa przyjąć rozwiązania mające zapewnić odbudowę zasobów przez wprowadzenie całkowitego zakazu połowów ryb i handlu rybami.
If necessary, the Union must also be prepared to adopt solutions to ensure the recovery of stocks by introducing a complete ban on fishing and the trade in fish.
Z tego względu Unia Europejska powinna być gotowa skierować wszystkie swoje zasoby na wzmocnienie państwa prawa i praw człowieka w tych krajach, w tym praw religijnych.
The European Union should therefore be prepared to direct all of its resources towards strengthening the legal state and human rights in these countries, including religious rights.
Operacja Diabelski Robert musi być gotowa do świtu.
Operation Robert the Devil must be ready on the morrow.
Musze być gotowa na nagranie wideo.
I need to be ready for the bid video.
Ręka powinna być gotowa w przyszłym tygodniu.
The hand should be ready to ship next week.
Rakieta musi być gotowa do odpalenia.
The rocket must be ready to launch.
Musiałaś być gotowa, żeby mi powiedzieć.
You needed to be ready to tell me.
Dobrze. Spróbuję być gotowa, zanim po mnie przyjedzie.
Yes, all right, I'll try to be ready by the time he gets here.
Musi być gotowa w ciągu godziny.
She must be ready within one hour.
Tylko pomyślałam, że powinnam być gotowa.
I just thought I would be ready.
Mam dopiero kilka stron, ale reszta powinna być gotowa na jutro...
I only have the first few pages, but the rest should be ready tomorrow, because...
Lily, masz być gotowa do wyjścia w dwie minuty.
Lily, you'd better be ready to leave in two minutes.
Powinna być gotowa do rozruchu w ciągu 24 godzin.
It should be ready for launch within 24 hours.
Nie wiem czy nawet wojsko to wie, Po prostu chcę być gotowa.
I don't think the army does yet, but I just want to be ready, is all.
Dlatego też społeczność międzynarodowa musi być gotowa, by sobie z nimi poradzić.
The international community must therefore be ready to deal with them.
Nowa rasa musi być gotowa na czas rozbłysku słonecznego.
The new race must be ready by the time the solar flare erupts.
Ładne, ale powinnaś już być gotowa.
I love it, but you should be ready.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 221. Pasujących: 221. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo