Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być rejestrowane" na angielski

Wyszukaj być rejestrowane w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wszystkie dane muszą być rejestrowane pod nadzorem uprawnionego organu.
All data must be recorded under the responsibility of the approved body.
Elektroniczny odczyt oraz monitorowanie temperatury muszą być rejestrowane przez operatora.
The electronic reading and monitoring of the temperature must be recorded by the operator.
Wszystkie proponowane inicjatywy obywatelskie spełniające warunki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być rejestrowane przez Komisję.
All proposed citizens' initiatives that comply with the conditions laid down in this Regulation should be registered by the Commission.
Zasadniczo wszelkie dokumenty sporządzone lub otrzymane przez instytucje i związane z ich działalnością powinny być rejestrowane i publicznie dostępne.
In principle, all documents drafted or received by the institutions and relating to their activities should be registered and accessible to the public.
Powyższe procedury operacyjne i organizacyjne powinny być rejestrowane i aktualizowane w podręcznikach dotyczących zgodności dostępnych dla pracowników kontroli wywozu/transferu.
Those operating and organisational procedures should be recorded and updated in compliance manuals available to export/transfer control staff.
Szczegóły form oświetlenia powinny być rejestrowane i zawarte w końcowym sprawozdaniu z badania.
Details of the lighting pattern should be recorded and included in the final report of the study.
Data i czas przyjęcia każdej dostawy do chłodni muszą być rejestrowane.
The date and time when each consignment is brought into the refrigeration room must be recorded.
Nazwy, które stały się nazwami rodzajowymi, nie mogą być rejestrowane.
Names that have become generic may not be registered.
Nieruchome obrazy mogą być rejestrowane tylko w jakości 5 megapikseli.
Still images can only be recorded in a 5,0 megapixel quality.
Państwa Członkowskie dokonują identyfikacji giełd na każdym obszarze, gdzie ceny mają być rejestrowane.
The Member States shall identify the markets in each area where the prices are to be recorded.
Podmioty, które opracowują wyłącznie indeksy uznawane za pozaistotne wskaźniki referencyjne, również powinny być rejestrowane przez właściwy organ.
Entities that provide only indices that qualify as non-significant benchmarks should also be registered by the relevant competent authority.
Wyniki kontroli muszą być rejestrowane i przechowywane do dyspozycji zainteresowanych władz.
The results of inspections must be recorded and kept at the disposal of the authorities concerned.
ESA 79 przewiduje, że odsetki powinny być rejestrowane wtedy, gdy są należne.
ESA 79 states the interest should be recorded when it is due.
Wszystkie ruchy zwierząt, zarówno przyjęcia jak i usunięcia muszą być rejestrowane.
All animal movements, both in and out, must be recorded.
Jednakże mogą one być rejestrowane jako nierozdzielne drugorzędne działalności nierolnicze (w znaczeniu EAA).
They may, however, be recorded as inseparable non-agricultural secondary activities (within the meaning of the EAA).
Podczas okresu dojrzewania powinno być rejestrowane jako zużycie pośrednie (spożycie wewnętrzne), bilansujące odpowiedni ubytek zasobu.
During the vinification period, it should be recorded as intermediate consumption (intra-industry consumption) balancing a corresponding stock decline.
Wino będące rezultatem przetwórstwa moszczu, powinno być rejestrowane jako element składowy produkcji globalnej.
The wine resulting from the processing of the must should be recorded as a component of output.
Komunikaty o pozycji muszą być rejestrowane w sposób bezpieczny i zachowywane przez okres 3 lat.
The position messages shall be recorded in a secure manner and kept for a period of three years.
Odpowiednie dane dotyczące paliwa muszą być rejestrowane.
The relevant fuel data shall be recorded.
Wszystkie przyłowy muszą być rejestrowane i zgłaszane.
All by-catches must be recorded and reported.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 121. Pasujących: 121. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo