Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być używana" na angielski

Wyszukaj być używana w: Definicja Synonimy
be used
be consumed
Do każdego uderzenia ma być używana nowa kierownica.
A new steering control shall be used for each impact.
Powinna być używana tylko w ostateczności.
So they should only be used as a last resort.
Z dostępnych informacji wynika, że substancja ta może być używana w wielu różnych miejscach, w tym w domu, barach, klubach nocnych i na festiwalach muzycznych.
The available information suggests that it may be consumed in a wide range of settings, including at home, in bars, in nightclubs and at music festivals.
Może być używana także jako identyfikator klucza publicznego urządzenia.
It can also be used as an equipment Public Key Identifier.
Broń samuraja musi być używana z honorem.
A samurai's weapon must be used with honor.
Czysta woda może być używana do całych produktów rybołówstwa.
Clean water may be used with whole fishery products.
Należy również podać informacje dotyczące wielkości łóżeczka, w którym pościel ma być używana.
Information concerning the size of the cot in which the duvet is to be used shall also be provided.
Może być używana tylko przez przeszkolonych profesjonalistów.
Only to be used by trained professionals.
Pieczywo, makaron, vegies i ziarna wszystko do glukozy być używana przez mózgu.
Breads, pasta, vegies and grain all turn to glucose to be used by our brain.
Przedmiotowa księga formularzy musi być używana przez maszynistę oraz personel zezwalający na ruch pociągów.
This Book of Forms shall be used by both the driver and the staff authorising the movement of trains.
Adnotacja "tradycyjna specjalność gwarantowana" może być używana wyłącznie dla nazw wprowadzonych do tego rejestru.
The description "traditional speciality guaranteed" can only be used with names entered in that Register.
W trybie pracy samodzielnej maszyna może być używana jako mikser ze zintegrowanymi efektami.
In stand-alone mode, the machine can be used as a mixer with integrated effects.
Woda pitna, w rozumieniu dyrektywy 80/778/EWG, musi być używana do wszystkich celów.
Potable water, within the meaning of Directive 80/778/EEC, must be used for all purposes.
Baza ta powinna być używana do obliczeń kryteriów dotyczących składników.
It shall be used for calculations of the criteria concerning ingredients.
Woda pitna musi być używana do wszystkich celów, łącznie z retortami.
Potable water must be used for all purposes including in the retorts.
W całym badaniu musi być używana ta sama partia celulozy.
The same batch of cellulose is to be used throughout the test.
Wysokiej jakości stal nierdzewna może być używana do krawędzi tnących.
High quality stainless steel can be used for cutting edges.
Magia nie powinna być używana w ten sposób.
No. magic is not meant to be used in that way.
Znalazłem w nich "SU300",... bardzo zaawansowaną pluskwę, która może być używana pod wodą.
'SU300' inside their bodies is... a high-tech bug that can be used underwater.
14 Pożarowa instalacja wykrywcza nie może być używana do żadnych innych celów. Jednakże można zezwolić na zamykanie drzwi pożarowych lub wykonywanie podobnych funkcji z tablicy sterowniczej.
14 The fire detection system shall not be used for any other purpose, except that closing of fire doors and similar functions may be permitted at the control panel.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 106. Pasujących: 106. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo