Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być uwzględniane" na angielski

Wyszukaj być uwzględniane w: Definicja Synonimy
be taken into account
be included
be taken into due consideration
be considered

Sugestie

Koszty niedochodowych inwestycji niezbędnych dla wypełnienia zobowiązania mogą być uwzględniane przy obliczaniu poziomu corocznego wsparcia.
Costs for non-remunerative investments which are necessary to comply with a commitment may be taken into account in calculating the level of annual support.
Płatności i wpływy wynikające z rekompensat pomiędzy operatorami systemów przesyłowych powinny być uwzględniane przy ustalaniu taryf sieci krajowych.
Payments and receipts resulting from compensation between transmission system operators should be taken into account when setting national network tariffs.
Jednostki stowarzyszone powinny być uwzględniane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych metodą praw własności.
Associated undertakings should be included in consolidated financial statements by means of the equity method.
Rozwiązania TIK muszą być uwzględniane przy planowaniu nowej, europejskiej polityki transportowej.
ICT solutions must be included when planning the new European transport policy.
W zależności od przedmiotu dyskusji obserwatorzy inni niż wymienieni w akapicie pierwszym mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniach platformy, a ich opinie powinny być uwzględniane zgodnie z regulaminem platformy.
Observers other than those referred to in the first subparagraph may be invited to attend the meetings of the Platform and their contributions shall be taken into due consideration in accordance with its rules of procedure, depending on the subject that is to be discussed.
Ponieważ produkty opakowane w ilościach ograniczonych nie stwarzają istotnego zagrożenia poważnymi awariami, nie powinny one być uwzględniane przy określaniu ilości progowych.
Given that there is no significant danger of a major accident with products packaged in limited quantities, they ought not to be taken into account when determining the thresholds.
Produkty uboczne z produkcji i stosowania paliw powinny być uwzględniane przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych.
Co-products from the production and use of fuels should be taken into account in the calculation of greenhouse gas emissions.
Ceny oferowane przez konkurujących wytwórców oraz ich moce wytwórcze nie muszą być uwzględniane.
Prices offered by competing generators and their generation capacities do not have to be taken into account.
Integracja społeczna i polityka równych szans muszą być uwzględniane na każdym etapie realizacji projektów w zakresie spójności.
Social integration and the policy of equal opportunities must be taken into account at every stage of the implementation of projects undertaken in the area of cohesion.
Wyniki potwierdzonych stosunków struktura-działanie i orzeczenia ekspertów mogą również być uwzględniane w odpowiednim przypadku.
The results of validated structure-activity relationships and expert judgement may also be taken into account where appropriate.
Dlatego potrzeby niektórych Państw Członkowskich, które posiadają niedobór bydła opasowego, mogą być uwzględniane.
The requirements of certain Member States which have a shortfall of bovine animals for fattening may therefore be taken into account.
Dodatek 1 Wykaz urządzeń i wyposażenia, które nie muszą być uwzględniane przy określaniu wymiarów zewnętrznych.
Appendix 1 List of devices and equipment that are not required to be taken into account for the determination of the outermost dimensions.
Zagadnienia migracji powinny być uwzględniane w krajowych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego krajów pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia migrantów.
Migration concerns should be included in the national strategies for economic and social development of the countries of origin, transit and destination of migrants.
Sądzę, że pojęcie odpowiedzialności przedsiębiorstw powinno być uwzględniane we wszystkich porozumieniach politycznych i handlowych UE.
I think that the notion of corporate responsibility should be included in all EU policy and trade agreements.
Przepisy i zasady międzynarodowego prawa karnego zawarte w statucie rzymskim powinny być uwzględniane w innych międzynarodowych instrumentach prawnych.
The principles and rules of international criminal law embodied in the Rome Statute should be taken into account in other international legal instruments.
Emisje ze spalania paliw mogą być monitorowane oddzielnie zgodnie z sekcją 2.1.2 lub mogą być uwzględniane w metodzie bilansu masowego.
Emissions from the combustion of fuels can either be monitored separately pursuant to Section 2.1.2 or be taken into account in the mass balance approach.
Na etykiecie powinien być podany również wiek zwierzęcia bądź inne parametry, które zdaniem konsumentów powinny być uwzględniane.
Labels shall also specify the animal's age and other parameters which consumers wish to be taken into account.
Niemniej jednak jasne jest, że bogate doświadczenie w pracy w banku centralnym często ma znaczenie i musi być uwzględniane.
Nevertheless, it is not surprising that a rich central bank experience is often relevant and has to be taken into account.
Tak więc należy w niniejszej decyzji sformułować wytyczne, jakie powinny być uwzględniane w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt w oparciu o ocenę ryzyka.
It is therefore appropriate to lay down the guidelines to be taken into account for the purpose of the risk-based animal health surveillance schemes in this Decision.
Jeżeli występuje wsparcie budżetowe, w tym także w przypadku kontraktów z budżetu MCR, muszą być uwzględniane konkretne cele i wskaźniki dotyczące dzieci.
When there is budget support, including MDG budget contracts, specific objectives and indicators on children must and should be included.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 145. Pasujących: 145. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo