Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być w dobrym stanie" na angielski

Wyszukaj być w dobrym stanie w: Definicja Synonimy
be in good condition
be in good shape
Belka musi być w dobrym stanie i stabilna we wszystkich kierunkach.
The spray boom must be in good condition and stable in all directions.
Wentylator musi być w dobrym stanie i musi zapewnić stabilny i niezawodny strumień powietrza.
The blower must be in good condition and must ensure a stable and reliable air stream.
Urządzenie wydaje się być w dobrym stanie.
Appliance seems to be in good shape.
Ma być w dobrym stanie.
He's got to be in good shape.
Przewody spalinowe muszą być w dobrym stanie i być wyposażone w odpowiednie przykrywki lub przyrządy pozwalające na ochronę przed wiatrem.
The flue pipes must be in good condition and fitted with suitable caps or devices affording protection from the wind.
Jej trasa musi przebiegać po obwodzie zamkniętym, a powierzchnia drogi musi być w dobrym stanie.
It must form a closed circuit and the surface must be in good condition.
Aby uniknąć zawirowań i niejednorodności rozpylanego strumienia, filtry muszą być w dobrym stanie, a rozmiar oczek filtra powinien odpowiadać rozmiarowi dysz zamontowanych na opryskiwaczu.
In order to avoid turbulence and heterogeneity in spray patterns, filters shall be in good condition and the mesh size of the filters shall correspond to the size of nozzles fitted on the sprayer.
Opony powinny być w dobrym stanie i powinny być napompowane do właściwego ciśnienia.
They must be in good condition and be inflated to the correct pressure;
Powinna ona być w dobrym stanie oraz wykonana w taki sposób, aby po założeniu urządzenia zamykającego nie było dostępu do pomieszczenia przeznaczonego na ładunek bez pozostawienia widocznych śladów.
It shall be in good condition and made up in such a way that once the closing device has been secured, it is impossible to gain access to the load compartment without leaving obvious traces.
Orbita ziemska musi być w dobrym stanie, aby w przyszłości w przestrzeni kosmicznej możliwe były operacje z udziałem załogi i bez niej.
The Earth orbit needs to be in good condition in order to enable manned and unmanned operations in space in the future.
Jeśli chodzi o użycie drewna jako materiału budowlanego, obie Strony zgadzają się, iż takie materiały muszą być w dobrym stanie, muszą być nieprzepuszczalne, o gładkiej powierzchni i pokryte wodoszczelną osłoną.
As regards the structural use of wood both sides agree that such structures must be in good condition, impermeable, smooth durable, rot-proof and scaled with a coating that is waterproof.
Chodzi o to, że panna Kaye wydaje się być w dobrym stanie.
All I'm saying is that Miss Kaye looks like she's in great shape.
Ma być w dobrym stanie jak wrócę.
It better fit me when I come back.
"Titanic" musi być w dobrym stanie.
It also means that the Titanic must be in excellent condition.
Główna ściana nośna wydaje się być w dobrym stanie.
The main wall looks OK, despite the humidity.
Rury i węże muszą być w dobrym stanie celem uniknięcia zakłócenia przepływu cieczy lub przypadkowego rozlania w razie awarii.
Pipes and hoses shall be in proper condition to avoid disturbance of liquid flow or accidental spillage in case of failure.
Koła i tory powinny być w dobrym stanie eksploatacyjnym.
The wheels and track shall be in good running order;
Przedstawiony do badania motocykl lub motocykl trzykołowy musi być w dobrym stanie mechanicznym.
The motorcycle or motor tricycle must be presented in good mechanical condition.
REESS musi być w dobrym stanie technicznym i musi zostać poddany minimum 5 standardowym cyklom (jak określono w dodatku do załącznika 8).
The REESS shall be in good mechanical condition and have been subject to minimum of five standard cycles (as specified in the appendix to Annex 8).
Pojazd musi być w dobrym stanie mechanicznym; silnik oraz urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom muszą być nowe.
The vehicle shall be in good mechanical order; the engine and the anti-pollution devices shall be new.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo