Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być wystarczające" na angielski

Wyszukaj być wystarczające w: Definicja Synonimy
be sufficient
be enough
like enough
be good enough
been sufficient
Kary muszą być wystarczające aby zapewnić zachowanie tych środków.
The penalties must be sufficient to promote compliance with those measures.
Środki muszą być wystarczające do zapewnienia pełnej i niezależnej działalności Urzędu.
The appropriations shall be sufficient to ensure the full and independent operation of the Authority.
Zwykłe uśpienie może nie być wystarczające.
Falling asleep might not be enough to do that.
Co może być wystarczające, by ocalić życie.
Which can be enough to save a life.
Czułam się zmuszona, żeby być wszystkim dla moich rodziców, i może dlatego nić, co robię nie wydaje się być wystarczające.
I felt pressured to be everything for my parents, which may be why nothing I do ever feels like enough.
To powinno być wystarczające jak długo Jack nie zacznie sprawdzać szczegółów zbyt dokładnie.
It should be sufficient as long as Jack doesn't examine the details too closely.
Podane informacje, wraz z informacjami dotyczącymi drobnoustrojów, muszą być wystarczające dla dokładnego zidentyfikowania i zdefiniowania preparatów.
The information provided, taken together with that provided for the micro-organism(s), must be sufficient to precisely identify and define preparations.
Udokumentowanie powinno być wystarczające, aby to zapewnić.
Documentation should be sufficient to ensure this.
Informacje takie powinny być wystarczające, aby uniknąć pomyłki w przypadku jednakowo brzmiących nazwisk.
Such information should be sufficient to prevent confusion in the case of homonymy.
Małżeństwo mojej siostry może nie być wystarczające.
My sister's marriage may not be enough.
Badanie palpacyjne jamy brzusznej powinno być wystarczające dla wykrycia nieprawidłowego powiększenia śledziony.
Abdominal palpation should be sufficient to detect abnormal increases in splenic volume.
Zabezpieczenie przewidziane w ust. 1 musi być wystarczające, aby chronić interesy posiadacza prawa.
The security provided for in paragraph 1 must be sufficient to protect the interests of the right-holder.
Szczepienie może nie być wystarczające do uniknięcia zakażenia dwoinkami zapalenia opon mózgowych.
Vaccination may not be sufficient to prevent meningococcal infection.
Wiesz, po prostu wydanie nam nagrań których potrzebujemy powinno być wystarczające.
Well, you know, just getting us the footage that we need should be enough.
Jednakże, o ile jest to naukowo uzasadnione, może być wystarczające wykonanie pojedynczego doświadczenia.
However, if it can be scientifically justified, a single experiment may be sufficient.
Dziesięciokrotne rozcieńczenie (do 10-7) w PBS powinno być wystarczające.
Ten-fold dilutions up to 10-7 in PBS should be sufficient.
Ponadto dostarczone informacje muszą być wystarczające w celu:
In addition, the information provided must be sufficient to:
W takim wypadku rozpuszczanie w mieszaninie kwasu siarkowego i azotowego może być wystarczające.
In these cases diegestion with mixtures of sulphuric acid/nitric acid may be sufficient.
w tych okolicznościach przedłużenie o 12 miesięcy powinno być wystarczające,
whereas in this context an extension for a maximum of 12 months should be sufficient,
Podane informacje powinny być wystarczające do dokładnego zidentyfikowania środka ochrony rośli i do określenia jego specyfikacji i charakteru.
The information provided shall be sufficient to precisely identify the plant protection product and define it in terms of its specification and nature.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 151. Pasujących: 151. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo