Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być zadowoleni z" na angielski

Wyszukaj być zadowoleni z w: Definicja Synonimy
be happy with
be content with
be pleased with
be satisfied with
Przyjąłem to z zadowoleniem; oznacza to również, że możemy być zadowoleni z wyniku.
I welcome this, and it means we can also be happy with the result.
W tym obszarze musimy być zadowoleni z każdego kroku naprzód podejmowanego w duchu europejskim i musimy wykorzenić wszystkie źródła rozwoju konfliktu, co stało się możliwe dzięki europejskiej perspektywie.
There we must be happy with every step forward in the spirit of the European perspective and there we need to eradicate all sources of conflict development, something made possible by the European perspective.
Nie możemy być zadowoleni z hipotetycznego przekwalifikowywania pracowników, którzy zostali zwolnieni.
We cannot be content with hypothetical retraining of employees who have been made redundant.
Ponosimy tutaj także odpowiedzialność i nie powinniśmy być zadowoleni z wygłaszania jedynie pięknych mów i ze stosowania doraźnych rozwiązań.
We have a responsibility here too, and we should not be content with making pretty speeches and applying sticking plaster solutions.
Doświadczenie pokazuje, że współpraca w dziedzinie spraw konsularnych jest cenna i w wielu przypadkach możemy być zadowoleni z jej rezultatów.
Experience shows that cooperation in the consular field is valued, and there are a number of cases where we can be pleased with the results.
Dlatego też możemy być zadowoleni z kompromisu osiągniętego przez Parlament i Rade w sprawie tekstu zawierającego cały zestaw kryteriów dla przemysłu zabawkarskiego, które muszą być spełnione zanim zabawki zostaną wprowadzone na rynek europejski.
We can therefore be pleased with the compromise reached between Parliament and the Council on a text that sets the toy industry a whole series of safety criteria to meet before a toy can be placed on the European market.
Nie moglibyśmy być zadowoleni z debaty, w której nie podejmuje się żadnych konkretnych zobowiązań; dzisiaj zauważam, że po kilku miesiącach dyskusji pomiędzy trzema instytucjami niektóre z wniosków, które złożyliśmy i na których nam zależało, stają się rzeczywistością.
We could not be content with a debate in which no precise commitments were made, and I note today that, after several months of exchanges between the three institutions, certain proposals we had made and that we really wanted are becoming a reality.
Wiem - mimo że miejsca Rady są dzisiejszego wieczoru puste - że dla wielu osób nie było to łatwe, ale myślę, że dzięki przedmiotowemu wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia jesteśmy w stanie usatysfakcjonować wszystkich zainteresowanych i że możemy być zadowoleni z rozporządzenia.
I know - even though the Council's benches are empty this evening - that it was not easy for many people, but I believe that with this regulation proposal we are able to satisfy all those involved and that we can be happy with the regulation.
Powinniśmy być zadowoleni z tego jacy jesteśmy.
We should all be happy the way we are.
Dlatego powinniśmy być zadowoleni z porozumienia zawartego w Radzie.
As a result, we must welcome the agreement reached in the Council.
Uważam jednak, że możemy być zadowoleni z jego rezultatu, szczególnie z perspektywy równowagi między zwalczaniem terroryzmu a poszanowaniem wolności podstawowych.
I do believe, though, that we can be satisfied with the result, particularly from the point of view of the balance between combating terrorism and respecting fundamental freedoms.
Po trzech latach dokonaliśmy przeglądu i możemy być zadowoleni z wyników.
We have carried out a review after three years, and we can be satisfied with the findings.
Niestety, nie możemy być zadowoleni z dotychczasowych efektów.
Unfortunately, we cannot be satisfied with the results to date.
Toteż w gruncie rzeczy możemy być zadowoleni z porozumienia, który udało się wynegocjować.
For this reason, all in all, we can be satisfied with the agreement that has been negotiated.
Teraz jednak prawdopodobnie możemy być zadowoleni z pojawienia się budżetu na rok 2011.
Now, however, we can probably be satisfied that there is a budget in place for 2011.
Panie Przewodniczący! Myślę, że możemy być zadowoleni z oświadczeń pana przewodniczącego Barroso w sprawie omawianej tu zmiany Traktatu.
Mr President, I think that we can be satisfied with Mr Barroso's statements on the amendment of the Treaty.
Możemy jednak być zadowoleni z faktu, że do tej pory żadna z osób zakażonych tym wirusem w UE nie zmarła.
However, we may be glad that none of the patients infected with this virus in the EU has yet died.
Powinniśmy być zadowoleni z każdego kroku zbliżającego nas do demontażu elektrowni jądrowych i wdrożenia programów badawczych nad odnawialnymi źródłami energii oraz odpadami promieniotwórczymi.
We can only be delighted by any move towards the decommissioning of a nuclear power plant and the implementation of research programmes for renewable energies and nuclear waste.
Myślę, że wszystkie moje koleżanki i koledzy w tej Izbie powinni być zadowoleni z faktu, że pierwotna propozycja wyszła od Parlamentu.
I think all my colleagues in this Chamber should be pleased that the proposal came initially from Parliament.
Jeżeli sprawozdanie zostanie przyjęte w brzmieniu proponowanym przez sprawozdawcę, będzie ono bardzo dobre i wszyscy będziemy mogli być zadowoleni z wyniku.
If the report is adopted in the wording proposed by the rapporteur, it will be a very good report and we can all be satisfied with the outcome.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 33. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo