Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "był seksić się z tobą i twoją panią" na angielski

Nie powinienem był seksić się z tobą i twoją panią.
No, no, that's okay.

Pozostałe wyniki

Policzę się z tobą i twoją nieuczciwością później.
I will deal with you and your dishonesty later.
Alice chciałaby zobaczyć się z tobą i twoją siostrą również.
Alice would like to see you a-and your sister, too.
Chciałbym spotkać się z tobą i twoją rodziną.
I'd love to meet you and your family.
Co naprawdę stało się z tobą i twoją żoną?
What really happened with you and your wife?
Spotkać się z Tobą i Twoją rodziną?
Ciągle powtarzał Że radość powróci do niego dopiero w dniu, w którym ponownie połączy się z tobą i twoją matką.
He would say hat joy would only come to him on the day he was reunited with you and your mother.
Oprócz tego podle rozstał się z tobą i twoją mamą.
Plus it was pretty scummy how he split on you and your mom
Muszę porozmawiać z tobą i twoją żoną.
Actually, I need to talk to you and your wife.
Cieszę się razem z tobą i twoją siostrą.
I'm happy for you and your sister both.
Chodziłem z tobą i twoją siostrą do trzeciej klasy.
I was in third grade with you and your sister.
Chociaż czułbym się bezpieczniej z tobą i twoją puszką gazu u boku.
Although, I would feel a little safer if you and your can of pepper spray were around.
Nie poradziłaby sobie z tobą i twoją siostrą.
She couldn't handle you and your sister.
Chcę iść do kościoła z toba i twoją mamą.
I want to go to church with you and your mommy.
Wreszcie wchodzę w interesy z tobą i twoją firmą.
To finally be in business with you and your firm.
Tak właśnie było z tobą i twoją dziewczyną.
What happened back there with you and your girlfriend - l cleared that building.
Chcielibyśmy porozmawiać z tobą i twoją żoną na osobności.
We'd like to talk with you and your wife in private.
A to nawet nie uwzględnia dwóch tuzinów włamań które połączyliśmy z tobą i twoją ekipą.
That doesn't even include the two dozen counts of burglary that we have linked to you and your crew.
Niestety miałem z tobą i twoją żałosny do rówieśników.
Unfortunately, I have to make do with you And the rest of your sorry lot.
Zapytamy czy mogę iść na przedstawienie jutro z tobą i twoją mamą.
We'll ask if I can go to a play tomorrow night with you and Lorelai.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2933. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 1289 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo