Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "były w stanie" na angielski

Wyszukaj były w stanie w: Definicja Synonimy
be able to
be in a position to
been unable to
have been able
have managed to
they were able
they were capable
been able to are able to
were able to
were unable to
are in a position to
withstand
are unable to
could absorb
Ówczesna decyzja Moody's była spowodowana tym, że agencja nie spodziewała się, aby FT i Orange były w stanie wygenerować wystarczające przepływy śrdokow pieniężnych do zmniejszenia długu skonsolidowanego grupy.
Moody's decision at that time was based on the fact that the agency did not expect France Télécom and Orange to be in a position to generate sufficient cash flow to reduce the group's consolidated debt.
Polskie władze utrzymują, że z przyczyn administracyjnych nie były w stanie zgłosić Komisji zmiany planu wcześniej [4].
Poland argued that for internal administrative reasons it had been unable to notify the Commission of the modified plan earlier [4].
Dzięki sobie nawzajem, były w stanie znieść społeczne bariery.
Thanks to each other, they have managed to break down social barriers.
Może były w stanie wynegocjować wyższą cenę.
Perhaps he could help negotiate a premium price.
Sami przyznacie, że biedne małe misie były w stanie konsternacji.
You have to admit, the poor little bears were in a quandary.
Państwa członkowskie nie były w stanie porozumieć się w sprawie statusu europejskiej spółki prywatnej.
The Member States have not yet been able to agree on the statute for a European private company.
Dwa podmioty nie były w stanie wypracować wspólnej wizji, w wyniku czego doszło do zahamowania rozwoju.
The two entities have not been able to develop a shared vision, as a result of which progress has ground to a halt.
Podobnie można powiedzieć o narodach kaukaskich - brały na swoje barki więcej historii, niż były w stanie udźwignąć.
It could similarly be said of the nations in the Caucasus that they piled more history onto their shoulders than they were capable of carrying.
Teraz przekonamy się, czy państwa członkowskie były w stanie w porę spożytkować środki.
Now we will see whether the Member States have been able to utilise the appropriations in time.
Na ziemi Mongołów, plemiona zawsze były w stanie wojny.
In this land of the Mongols, the tribes were always at war.
I nie były w stanie uzyskać jakąkolwiek olej napędowy.
I haven't been able to get any diesel.
Wspólnota międzynarodowa i Unia Europejska nie były w stanie podjąć decyzji o rozmieszczeniu sił ochronnych.
The international community and the European Union have been unable to take the decision to deploy a protection force.
Ubolewamy również nad tym, że oenzetowskie siły pokojowe obecne na miejscu nie były w stanie powstrzymać przemocy.
We furthermore deplore the fact that the United Nations peacekeeping forces present on the ground have not been able to halt this violence.
Czy instytucje były w stanie kontrolować koszt tłumaczeń?
Were the institutions able to keep the cost of translations under control?
Obie kobiety były w stanie wielkiego szoku.
Both women subjected to the most violent shock.
Komórki w jego ciele nie były w stanie przetwarzać powietrza.
The cells in their bodies were unable to utilize oxygen.
Obroty przedsiębiorstwa nie były w stanie pokryć kosztów.
Its turnover was not sufficient to cover its costs.
Przemieściły się, ponieważ jego ramiona nie były w stanie tak dużo unieść.
They dislocated because his arms weren't capable of lifting so much.
Po raz pierwszy nie były w stanie mu zapobiec.
For the first time they were unable to prevent a demonstration.
I nie były w stanie wstrząsnąć uczucie Jestem w ciąży.
I haven't been able to shake the feeling I'm pregnant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 392. Pasujących: 392. Czas odpowiedzi: 162 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo