Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by mieć pewność" na angielski

Wyszukaj by mieć pewność w: Definicja Synonimy
to be sure
to be certain
to make certain
to make sure
Musimy wykonać parę badań, by mieć pewność.
I'll have to run some tests to be sure.
Jedynie manipulowała pani wydarzeniami by mieć pewność, że to panna Young założy gorset.
You just manipulated events to be sure that Miss Young would be the one wearing the corset.
Nie wiemy o niej aż tak dużo, by mieć pewność.
We don't know that much about it to be certain.
Jednak wiemy wystarczająco dużo o alternatywnych scenariuszach dla przyszłości Europy, by mieć pewność, że silny, aktywny i wybierany bezpośrednio Parlament powinien być - i będzie - kluczowym elementem systemu sprawowania władzy.
But we know at least enough about the alternative scenarios for Europe's future for us to be certain that a strong, vital, directly elected Parliament should be - and will be - at the heart of its system of governance.
Wydałem odpowiednie rozkazy, by mieć pewność, że więcej tego nie spróbują.
I've issued orders to make certain they don't try again.
Więc trzech kierowców musi pojechać po dynamit, by mieć pewność, że przynajmniej jeden wróci.
Then you need three drivers to get that dynamite, to be sure at least one makes it back.
Tak by mieć pewność, poprosiłem o przysłanie jego zdjęcia.
So, just to be sure, I requested a wire photo.
Wiesz, może powinnaś zrobić jeszcze jeden test by mieć pewność.
You know, maybe you should take another test to be sure.
Ale by być bezpieczna, by mieć pewność, powiedziałam mu, że muszę poradzić sobie sama, dopóki tylko będzie mi przysłał zdjęcie każdego roku.
But to be safe, to be sure, I told him I could make it on my own as long as he sent me a picture every year.
To jedyny sposób by mieć pewność, że nie powstaną by się zemścić.
It is the only way to ensure they do not rise up and seek revenge.
Widzieliśmy że psy tak robią, by mieć pewność.
Dogs did it. That's how they knew for sure.
Wziąłem pierścień, by mieć pewność, że wrócę.
I took the ring, so's to be certain, I'd have the power to return.
Mikołaj nie wyda ani grosza, by mieć pewność, że to koniec.
Not a penny St. Nicholas will spend, rest assured, this is the end.
Założył ładunki by mieć pewność, że go nie powstrzymam.
He rigged their bodies to make sure I wouldn't stop him.
Muszę dokładnie zbadać twoje warunki psycho-fizyczne, by mieć pewność, że się nadajesz.
I'll need to carefully assess your physical and mental condition to see if augmentation is truly the best way for you to go.
Lepiej pójdę pogadam z kierownictwem by mieć pewność, że go nie zatrudnią.
I better go talk to Human Resources to make sure they don't hire him.
Muszą tylko sprawdzić by mieć pewność że nie ma krwawienia.
They just have to go in and check To make sure there's no bleeding.
Możemy przysłać kogoś do pomocy, by mieć pewność, że ma pani odpowiednią opiekę.
We can send someone to look in on you, to make sure you're being properly taken care of.
Będę musiała przebadać model kości, by mieć pewność.
I'll have to examine the exemplar bone to make sure.
Mamy dostatecznie dużo informacji, by mieć pewność, że jest dobrym kandydatem.
We have enough background to be confident he's a good panels are being uploaded now.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo