Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by spodziewać się" na angielski

Wyszukaj by spodziewać się w: Definicja Synonimy
to expect
be expected

Sugestie

Komisja uważa jednak, że środki te były niewystarczające, by spodziewać się przywrócenia długotrwałej rentowności SACE BT.
However, the Commission considers that these measures were insufficient to expect a restoration of SACE BT's long-term viability.
Istniała zatem znaczna konkurencja na rynku wspólnotowym i nie ma powodów, by spodziewać się, że sytuacja ta ulegnie zmianie.
There was thus substantial competition on the Community market and there is no reason to expect that this would change.
Naucz się tego, by spodziewać się ostrza, którego nie widzisz.
Learn to expect the blade you can't see.
Aby ułatwić dostęp do systemu europejskim MŚP, koszty te należy ograniczyć w przypadku, gdy dana organizacja nie planuje wprowadzania znaczących zmian w systemie produkcyjnym oraz gdy nie ma powodu, by spodziewać się nowych zagrożeń środowiskowych bądź lokalnych problemów związanych ze środowiskiem.
In order to ease access for European SMEs to the system, such costs should be reduced where the organisation does not plan to make substantial changes to its production system and where there is no reason to expect new environmental dangers or local environmental problems.
"Wróg został zacnie zwiedziony, nie mając podstaw, by spodziewać się nagrody tak cennej, jak miasto Filadelfia, za kilka pogruchotanych kości".
"That the enemy has been greatly deceived having no reason to expect so valuable a prize as the city of Philadelphia with so few broken bones."
A zawsze mówię, by spodziewać się niespodziewanego.
And I make it a point to always expect the unexpected.
Tam należało by spodziewać się patroli.
If they were patrolling, there it would be where they would be.
Co jest nieco dziwne, ponieważ można by spodziewać się krwi napastnika, lub jego siostry.
Which is strange, because you would expect the attacker - or even his sister's - blood to be at the scene.
Ponadto ÖIAG nie dokonuje w swoim bilansie dla celów rachunkowych konsolidacji wyników przedsiębiorstw, w których posiada udziały, czego można by spodziewać się w przypadku prywatnego holdingu.
Moreover, for accounting purposes, ÖIAG does not consolidate the results of companies in which it has shareholdings on to its own balance sheet as a private holding would be expected to.
Nie ma powodu by spodziewać się wzrostu kosztów pomocy technicznej, skoro jednym z ewidentnych celów nowego rozporządzenia jest uproszczenie procedur.
There is no reason to think that the cost of technical assistance will increase when administrative simplification of the very aim of the new regulation.
Wyraził pogląd, iż można by spodziewać się, że różnice będą bardziej wyraźne w omawianym przypadku aniżeli w innych przypadkach, gdyż na sprzedaż wystawiono wyjątkowy portfel bez żadnego historycznego odniesienia do jakiegokolwiek przypadku w kraju.
He expressed that the deviations could be expected to be more pronounced in the case at hand than in other cases as there was a particularly unique portfolio put up for sale with no historic reference material anywhere in the country.
Wykazano, że jest to poziom zysku, jakiego można by spodziewać się przy braku szkodliwego dumpingu, ponieważ taka marża zysku pokrywa się z poziomem, jaki przemysł wspólnotowy był w stanie osiągnąć przed pojawieniem się chińskiego przywozu do Wspólnoty.
It was demonstrated that this was the profit level that could reasonably be expected in the absence of injurious dumping since this type of profit margins rests in line with what the Community industry was able to achieve before the appearance of Chinese imports into the Community.
Interesy i prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mogą być nadrzędne wobec interesu administratora danych w szczególności w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, w której osoby, których dane dotyczą, nie mają rozsądnych przesłanek, by spodziewać się dalszego przetwarzania.
The interests and fundamental rights of the data subject could in particular override the interest of the data controller where personal data are processed in circumstances where data subjects do not reasonably expect further processing.
Wyższe koszty inwestycyjne nie zostałyby zrekompensowane poprzez wyższą kwotę pomocy, której można by spodziewać się w przypadku uznania obu projektów za odrębne inwestycje, ponieważ wysokość dodatkowej kwoty pomocy wyniosłaby 10 mln EUR [33].
Moreover, they emphasise that the higher investment costs are not compensated by the higher aid amount that could be expected if the two projects would be considered to be separate: this higher aid amount would only amount to approx. EUR 10 million [33].
W tej mierze, że cena jednego kilograma maleje wraz ze wzrostem wagi, skoro średnia waga wysyłek Sernam wyraźnie wzrasta, podczas gdy maleje ona na rynku, można by spodziewać się, iż wartość wskaźnika ceny/kg Sernam wyraźnie się obniży.
Inasmuch as the price per kilo is digressive with weight, if the average weight of Sernam's dispatches rises significantly while the market price goes down, it could be expected that the value of Sernam's price/kg indicator would drop substantially.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo