Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by stawić czoła" na angielski

Wyszukaj by stawić czoła w: Definicja Synonimy
to confront
to face up to
W oświadczeniu, premier powiedział, że zrobiono wszystko, by stawić czoła zagrożeniu.
In a statement, the Prime Minister said everything possible was being done to confront the emergency.
Haiti, jedno z najbiedniejszych państw świata, było całkowicie nieprzygotowane, by stawić czoła tak ogromnej katastrofie.
Being one of the poorest countries in the world, Haiti was totally unprepared to confront a catastrophe of this magnitude.
Moim zdaniem obarczanie winą rynków jest niewłaściwe i pokazuje brak odwagi, by stawić czoła niezbędnym reformom.
In my opinion, putting the blame on market failure is misguided and shows a lack of courage to face up to the necessary reforms.
Wzrost, szczególnie w ostatniej dekadzie, zagrożeń i ataków terrorystycznych, wraz z ich niszczycielskimi skutkami, doprowadził do pilnej potrzeby wprowadzenia środków i instrumentów niezbędnych, by stawić czoła tej pladze.
The rise, especially in the past decade, of terrorist threats and attacks, along with their devastating consequences, has led to a pressing need to introduce the necessary measures and instruments to face up to this scourge.
Ale to zmusza mnie by stawić czoła czemuś, co wiem od roku, a tym jest fakt, że jestem w tobie zakochany Karen.
But it forces me to confront something that I've known for a year, and that is that I am in love with you, Karen.
Musimy mieć zatem świadomość, że problem polega nie tylko na tym, by zmierzyć się z kryzysem, ale i by stawić czoła jego skutkom gospodarczym i społecznym.
Therefore, you must be very well aware that our problem is not simply to face up to the crisis, but to face up to the political and social consequences of that crisis.
Ludzi takich jak wy, którzy w końcu odnaleźli w sobie odwagę, by stawić czoła problemom.
people like yourselves who are finally brave enough to confront their problems.
Jednak nawet jeśli produkcja browarów znajdujących się na Maderze przekroczy ten próg, nie będzie to oznaczało, że osiągnęły one wystarczająco silną pozycję, by stawić czoła konkurencji ze strony producentów piwa z kontynentalnej części Portugalii (lub kontynentalnej części Europy).
However, should breweries located in Madeira reach production in excess of that threshold, this would not mean that they were in a sufficiently strong position to face up to competition from beers from mainland Portugal (or mainland Europe).
Idziemy na wschód, by stawić czoła Mitrydatesowi.
We March east, to challenge mithridates.
Niektóre gospodarki były lepiej przygotowane, by stawić czoła trudnościom związanym z kryzysem.
Some economies were better prepared to withstand the blows of the crisis.
Kryzys finansowy uświadamia nam, że by stawić czoła międzynarodowym problemom potrzebne są międzynarodowe rozwiązania.
The financial crisis shows that international solutions are needed to tackle international problems.
A następnie sa gotowe by stawić czoła pustyni samodzielnie.
And then at last, they're all ready to venture into the open desert for themselves.
Trzeba mieć jaja, by stawić czoła mordercy swojego ojca.
But facing the man that killed your dad, that takes balls.
Nasze siły polityczne są zbyt strachliwe by stawić czoła rzeczywistości nadciągającej wojny.
Our political leadership is too timid to face the reality of this coming war.
Znalazłem dość odwagi, by stawić czoła bestii w sobie...
Unless I can find the courage to face this beast myself...
Dzisiaj jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by stawić czoła przyszłości.
Today, we are well prepared to face the future.
Nie jestem tak odważny jak ty, by stawić czoła pustyni.
I don't have your courage to face this desert.
Staliśmy się społeczeństwem nastawionym pokojowo... i szczerze mówiąc, nie jesteśmy przygotowani... by stawić czoła tej sytuacji.
You see, we've become a society of peace-loving... and understanding and we are, quite frankly, not equipped... to deal with this situation.
Tak więc sytuacja jest poważna, ale jesteśmy przygotowani lepiej niż kiedykolwiek, by stawić czoła zagrożeniu.
So, yes, the situation is serious but we are better prepared than ever to meet this threat.
Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej bazy kapitałowej niezbędnej, by stawić czoła stratom mogącym powstać w wyniku przyszłych kryzysów finansowych.
This is essential in order to have a suitable capital basis, to face the possible losses that might be generated in the future financial crises.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 54. Pasujących: 54. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo