Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by uzyskać" na angielski

Zobacz także: by uzyskać dostęp
Wyszukaj by uzyskać w: Definicja Synonimy
to get
to obtain
to achieve
to gain

Sugestie

Będę potrzebował próbki, by uzyskać jednoznaczny wynik.
I'll need a sample to get a conclusive result.
Poruszaj kursorem by uzyskać pożądaną liczbę boków...
Move the cursor to get the desired number of sides...
Staraliśmy się jak najlepiej, by uzyskać naszą miłość.
We tried our best to obtain our love.
Ustalić parametry całkowania pików w taki sposób, by uzyskać dokładną wartość pola powierzchni rozpatrywanego piku.
Determine the peak integration parameters in such a way as to obtain a correct evaluation of the peak areas considered.
Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
Zacząłem wymyślać akordy, by uzyskać to brzmienie, ten rodzaj dzwoniącego dźwięku.
I began to invent agreements to achieve this sound, This type of stamp.
Analizuję uszkodzenia, by uzyskać dokładne ułożenie.
I'm analyzing the injuries to get the exact position.
Bez potwierdzenia informacji będzie prawie niemożliwe, by uzyskać zgodę.
Without confirming the intel, it'll be next to impossible to get that approved.
Dostrzegłem okazję, by uzyskać pewną pomoc.
I saw an opportunity to get some help.
Więc bogaty kupiec umieściłby swoją, by uzyskać za obraz przyzwoitą cenę.
Then the wealthy buyer would have put his seal. to get a decent price for the painting afterwards.
Jeśli zostaną przy czymś przyłapani, to muszą przeprosić, by uzyskać łagodną karę.
If they're caught doing something wrong, to get leniency, they must perform an apology.
Zrobię co mogę, by uzyskać od niej informacje.
I will do whatever it takes to get the information from her.
Całe wieki trwało, by uzyskać odpowiedni żółty kolor.
Took ages to get the right yellow.
Cały czas działał we własnym interesie by uzyskać tą naukę na dysku.
He did it all for himself, to get the science on that disk.
Przybyłem, by uzyskać twoje zeznanie w sprawie księdza.
I came here to get your evidence about the priest.
Jesteśmy za daleko, by uzyskać dobre odczyty.
We're too far to get a clear reading.
Użyj tego przycisku by uzyskać dokładną informację o wybranym profilu monitora.
You can use this button to get more detailed information about the selected monitor profile.
Wróciła na studia, by uzyskać tytuł magistra pedagogiki.
She's gone back to school to get her Master's in Child Development.
To nasza szansa, by uzyskać odpowiedzi.
This is our chance to get answers.
Wrócili do Khordada by uzyskać nowy układ.
They went back to Khordad to try to get a new deal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 365. Pasujących: 365. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo