Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by włamać się do" na angielski

Wyszukaj by włamać się do w: Definicja Synonimy
to break into
to hack into
Pamiętajcie, mamy trzy minuty, by włamać się do sejfu.
All right, remember, we have three minutes to break into the safe.
Trzeba wielkich umiejętności by włamać się do takiego domu.
It takes great skill to break into a house like this one.
Ronny, czy on sugeruje, że użyłem technologii CIA, by włamać się do linii telefonicznych, żeby wygrać te bilety do...
Ronny, is he implying I used CIA technology to hack into the phone lines to win these tickets to...
Wyłączyłam zasilanie Strażnicy, żeby Kandorianie jej nie znaleźli, ale mogę użyć komputerów, by włamać się do czerwonej latarni Zoda i uwolnić wirusa, który zdalnie ją zamknie.
I powered down Watchtower so the Kandorians couldn't find it, but I can use the computers to hack into Zod's big red flashlight and unleash a virus that should shut it off remotely.
Nie mamy pojęcia, dlaczego Paxton wykorzystała swoje możliwości by włamać się do SwiftCast, albo kto był jej wspólnikiem.
We have no idea why Paxton used her ability to break into SwiftCast or what she was trying to accomplish.
Pewnej nocy, natręt okazał się na tyle odważny, by włamać się do jej domu.
One night, her stalker got brave enough to break into her house.
Potem użyła pani sygnału, by włamać się do jej domu i zabić ją!
Then you used that signal to break into her house and kill her!
By włamać się do wszechświata, wybrałabyś tę rysę, bo...
If you were trying to break into this universe, you'd choose this crack because...
Nawet jeśli mówi prawdę, nie potrzebuje pomocy Vincenta, by włamać się do DHS.
Even if he is telling the truth, he certainly doesn't need Vincent's help breaking into DHS.
Jesteś gotowa by włamać się do systemu?
You ready to hack this system?
Wykorzystał firmę zewnętrzną, by włamać się do systemu.
He used one of our outside vendors to breach the system -
Włamał się do banku, by włamać się do banku.
By breaking into the bank in advance of breaking into the bank.
By włamać się do symulacji i zabić mężczyznę, którego uznałeś za kochanka Angeli?
In order to break into the simulation and kill the man that you thought was Angela's lover?
Wykorzystali jubilera, by włamać się do swojej firmy księgowej.
What? Lendl staged the Castien robbery as a distraction so they could break into their own accounting firm next door.
A tymczasem wykorzystasz swój dostęp w AllSafe, by włamać się do sterownika Komety i zwiększyć ciśnienie, wywołując wybuch rurociągu.
And while all that's going on, you will use your Allsafe security clearance to hack the Comet PLC, increase the pressure, causing a gas pipeline explosion making Steel Mountain go kablooey along with Evil Corp's soul.
Ale odkryłem, że użył tego, by włamać się do mojego biura i ukradł kartę dostępu ochroniarza, by wrobić go w kradzież bomb.
I was convinced he was loyal, too, but I discovered he used this to access my office, stole a keycard to frame security for the theft of a bomb.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo