Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by wziąć udział w" na angielski

Wyszukaj by wziąć udział w w: Definicja Synonimy
to take part in
to compete in
To be in a
to participate in
to attend the
Każdy pracowniek Ambrosia jest wysyłany do Indonezji, by wziąć udział w programie poświęconym badaniu kakaowców.
Every Ambrosia employee is sent down to Indonesia to take part in this immersion program to study about cocoa.
Za dwa dni będziecie w Prusach Wschodnich... by wziąć udział w ofensywie przeciwko Rosji,
In two days' time you will be in East-Prussia to take part in an offensive against the Russian army.
Tylko dwie drużyny zebrały wystarczającą ilość punktów, by wziąć udział w finale.
Now, only two teams have accrued enough points to compete in the final event.
A następnie On się pojawi, i będzie zmuszony by wziąć udział w grze którą ty wybierzesz.
And then he'll appear, And then he is compelled to compete in a contest that you choose.
Wilkinson miał 28 lat kiedy nadarzyła się okazja by wziąć udział w czymś co mogło być odkryciem życia.
narrator: wilkinson was 28 years old when the opportunity presented itself to take part in what might be the discovery of a lifetime.
Delegacje te przybyły do Brukseli, by wziąć udział w konferencji w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim dzisiaj i jutro.
These delegations have come to Brussels to take part in the conference on the European Neighbourhood Policy to be held in the European Parliament today and tomorrow.
Wyślą swoich przedstawicieli do Hong Kongu, by wziąć udział w planie pana Suna.
They will send representatives to Hong Kong to take part in Mr Sun's plan
Każdy zakup jest ma znak Korporacji Tandy... żeby pomóc nam w osiągnięciu naszego celu, którym jest wyjazd do Oahu... by wziąć udział w konferencji Wschód-Zachód.
Each purchase is matched by the Tandy help us meet our goal of traveling to Oahu... to compete in the East/West conference.
Po kilku dniach, z rozkazu Viviane, wyruszyłam w drogę, by wziąć udział w obrzędzie płodności, zwanym świętem Beltane. W ceremonii, którą Viviane zwała wielkimi godami.
Within days, on the orders of Viviane... I was on my way to take part in the fertility rites known... as the Beltane feast... the ceremony she called "the great marriage."
To naprawdę nie jest łatwe, by wziąć udział w meczu.
It really makes you uneasy to attend the match.
To jest wyzwanie, by wziąć udział w meczach.
It is a challenge to attend matches.
Bo potrzebujemy czegoś, by wziąć udział w gonitwie.
'Cause we really need something to compete with the chevy speculum.
Jesteście tu, by wziąć udział w pierwszym eksperymencie ze środkiem 563.
You are here to participate in the first round of human testing... of Protocol 563.
Jesteśmy tu, by wziąć udział w konkursie.
As to anything else, we're just here to run a competition.
Jestem tu, by wziąć udział w wyścigu do Kalifornii.
I am here to participate in your little jaunt to California. Well, of course.
Pojechałem do San Fransisco, by wziąć udział w twoich warsztatach.
I went to San Francisco to attend your stage fighting workshop.
Wystarczająco dobrze, by wziąć udział w pogrzebie twojego męża.
Well enough to attend the funeral of your husband.
Przybyłem zbyt późno by wziąć udział w zawodach ostatnim razem.
I was too late to participate in the competition last time
Mam nadzieję, że Pani mąż będzie czuł się na tyle dobrze, by wziąć udział w dzisiejszej kolacji.
I sincerely hope that your husband is feeling well enough to attend tonight's state dinner.
Glee Club zaczął działać na przegranej pozycji śpiewając piosenki w sali chóru, a teraz jadą do Chicago by wziąć udział w Zawodach Krajowych.
The Glee Club started out as underdogs, singing show tunes in the choir room, and now they're headed to Chicago to compete for a national championship.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 57. Pasujących: 57. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo