Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by zebrać pieniądze" na angielski

Wyszukaj by zebrać pieniądze w: Definicja Synonimy
to raise money
to raise the money
to get the money
I właśnie tam siłował się by zebrać pieniądze dla dzieci.
And there he was wrestling to raise money for war babies.
Może upieczemy więcej batoników, - by zebrać pieniądze dla ludzi potrzebujących.
Perhaps we should bake more lemon bars to raise money for people in need!
Zgadza się, ale jeśli ich nie dostanę, będę musiał przejąć cyrk, by zebrać pieniądze.
That's right, but unless you have it for me... I'm afraid I'll have to take the circus over to raise the money.
By zebrać pieniądze, musimy wyemitować obligacje.
To raise the money, we'll need a bond issue.
Masz 24 godziny by zebrać pieniądze.
You have 24 hour... to get the money.
Zabrało mi cały dzień by zebrać pieniądze.
It took all day to get the money.
Potem wziąłeś artefakty i sprzedałeś je, by zebrać pieniądze na działalność Al-Jamala.
And then you took the artifacts and you sold them to raise money for Al-Jamal terrorist activities.
Wycofanie się lady Ames z finansowania... było poważnym ciosem dla Misji Dla Upadłych Kobiet... lecz mając wiele szacunku dla Fortescue... jego podopieczne zdecydowały się dobrowolnie... wrócić na ulicę by zebrać pieniądze.
The withdrawal of Lady Ames' funds... was a serious blow for the Mission to Fallen Women... but such was their regard for Fortescue... that the inmates voluntarily decided... to go back onto the streets to raise money.
Na dzisiejszy wiec cudu mają przybyć sławy, by zebrać pieniądze dla obozów.
Yes, there are some heavy hitters lined up for today's miracle rally to raise money for the Overflow Camps.
To przyjęcie dobroczynne by zebrać pieniądze w dobrej sprawie, i nie chcę by twoja mała flądra naruszła je licytując rzeczy na które nie może sobie pozwolić.
This is a benefit to raise money for a good cause, and I won't have your little freeloader making a mockery of it by bidding on things she can't afford.
Dzięki Tom Jestem na ulicy Spoonera gdzie kilka rodzin zorganizowało myjnie samochodową by zebrać pieniądze na transplantację organów dla małego Paula Lewisa.
I'm here on Spooner Street where several Quahog families are holding a car wash to raise money for an organ transplant for young Paul Lewis.
Obsługiwałam telefony, by zebrać pieniądze dla Peru.
I was working the phones, raising money for Peru.
Mindy powiedziała, że Frank znalazł sposób, by zebrać pieniądze.
Mindy said frank told her he found a way to raise a lot of money.
Reasumując, macie dwadzieścia dni, by zebrać pieniądze.
After all, you have twenty days to collect the money.
Ile czasu trzeba by zebrać pieniądze?
How long's it take to get all that money together?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo