Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "całkowicie" na angielski

Wyszukaj całkowicie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jesteśmy na całkowicie różnych etapach życia.
We - we are in completely different stages of our lives.
To całkowicie zmieniło moje postrzeganie publiczności.
And now, it completely changed how I see the public.
Będą całkowicie bezbronni, jak banda dziesięciolatków.
They'll be totally defenseless, like a bunch of 10- year-olds in there.
Chciałbym widzieć jej mózg całkowicie nagi.
I'd like to see her brain totally naked.
To rozwiązanie całkowicie unikalne dla mózgu.
This is a solution that is entirely unique to the brain.
Protokoły kwarantanny całkowicie wyłączają mechanizmy kontrolujące drzwi.
The quarantine protocol completely disables the doors' control mechanisms.
Oczyściłbym ciało całkowicie, ale chciałem wam coś pokazać.
I would have cleaned the body completely but I want to show you...
Idea fatalnej kobiety potrafi opętać całkowicie.
The idea of the fatal woman possesses you totally.
To było wielkie przedsięwzięcie i udało się całkowicie.
It's got big performances... and it works completely.
Niektóre zeznania wiedź były całkowicie obłąkane.
There are witch confessions that are totally insane.
Nie całkowicie, ale wydaje się małoprawdopodobny.
Well, not completely, but it would seem a stretch.
Wstyd się przyznać, ale byłem całkowicie zaślepiony.
I hate to admit it, but I was totally blindsided by the whole thing.
Impreza całkowicie zarezerwowana, inaczej bym cię zaprosił.
Party's completely booked, otherwise I'd invite you.
Posłuchaj, cokolwiek to robi nie opanowało cię całkowicie.
Look, whatever is doing this hasn't completely beaten you.
Po pierwszej godzinie, byłem całkowicie...
After the first hour, I just completely...
Tylko wtedy Czarny Pan całkowicie ci zaufa.
Only then will the Dark Lord trust you completely.
Chyba większość z nich była całkowicie skorumpowana.
I guess most of them have just been, like, totally corrupt.
Na zawsze i całkowicie uwolnić się od przeszłości.
To let go of the past completely, entirely, and forever.
Pomimo ich majątku, posągi te są całkowicie bezwartościowe.
So, despite all of their money, all those statues are actually completely worthless.
Przykro mi, jesteśmy całkowicie wypełnione.
I'm sorry, we are completely filled out.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15951. Pasujących: 15951. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo