Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "całkowity" na angielski

Wyszukaj całkowity w: Definicja Synonimy
total
overall
complete
full
entire
absolute
global
utter
totally
completely

Sugestie

138
133
124
42
Koszty całkowite = koszt całkowity działań przewidziany w uzgodnionym programie rocznym.
Total costs = total cost of actions as forecast in the approved annual programme.
Możecie powiedzieć cokolwiek i macie całkowity i kompletny immunitet.
You can say anything you want with total and complete immunity.
RR wykazał, że całkowity wkład wniesiony przez ITP nie zapewnia mu żadnej przewagi finansowej.
RR demonstrated that ITP's overall contribution does not confer any financial advantage to RR.
Po trzecie, strona polska przedstawiła dalsze informacje dotyczące wkładu własnego w całkowity koszt restrukturyzacji.
Thirdly, Poland provided further information about the company's own contribution towards the overall cost of restructuring.
Kobieta nadal cierpi na całkowity lecz przejściowy zanik pamięci.
The mystery woman is still suffering from complete but temporary amnesia.
Posiada całkowity otwór wzdłuż jednej strony.
It has a complete opening along one side.
Ponadto podstawowym elementem demokracji jest całkowity rozdział władzy politycznej i militarnej.
Moreover, the main component of democracy is the complete division between the political and military authority.
Ci producenci mieli największy całkowity wywóz.
These producers had the largest volume of total exports sales.
Więc mamy całkowity dostęp do komputera RedStar?
So we have complete access to Red Star's computer.
Dla mnie użycie technologii ma całkowity sens, że jakaś magiczna różdżka byłaby pewnego rodzaju wzmacniaczem.
To me, it makes complete sense that the use of a technology, say, a magic wand of some kind, would be some sort of amplifier.
Ma całkowity dostęp do akt FBI i dowodów.
She had complete access to FBI files and evidence.
liczby A wskazującej całkowity roczny wkład/wpływ w danym obszarze;
a figure A indicating the total annual input/impact in the given field;
Według oficjalnych chińskich statystyk eksportowych całkowity światowy wywóz z ChRL produktu objętego postępowaniem wzrósł o 117 % w okresie badanym.
According to the Chinese official export statistics the total worldwide exports from the PRC of the product concerned increased by 117 % during the period considered.
W związku z powyższym całkowity koszt wynagrodzenia wzrósł jedynie o 2 %.
Consequently, the total wage cost increased by only 2 %.
Dlatego niniejsza dyrektywa powinna jasno i kompleksowo określić całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta.
This Directive should therefore clearly and comprehensively define the total cost of a credit to the consumer.
Powinno zostać podane przeżywanie (względna skuteczność kloningu) lub względny wzrost całkowity.
Survival (relative cloning efficiencies) or relative total growth should be given.
W rezultacie całkowity przywóz dla użytkowników wymienionych w motywie 171 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych wzrósł o 30 %.
As a result, the total imports of the users mentioned in recital (171) of the provisional Regulation increased by 30 %.
To miejsce zostało zbudowane przez Amiszy, co tłumaczy całkowity i zupełny brak suwaków.
This place was actually built by the Amish, which explains the complete and utter lack of zippers.
Dla kategorii 1-4, 6, 10 i 11 całkowity maksymalny dopuszczalny tonaż brutto ustanowiono na poziomie 29947 GT.
For categories 1 to 4, 6, 10 and 11 the total maximum authorized capacity is fixed at 29947 GT (gross tonnage).
Wkład IFB w całkowity koszt restrukturyzacji działalności w Belgi wyniesie 47,1 %.
IFB's contribution to the total cost of restructuring its activities in Belgium will be 47,1 %.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1586. Pasujących: 1586. Czas odpowiedzi: 139 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo