Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cecha" na angielski

Wyszukaj cecha w: Definicja Synonimy

Sugestie

cechą 591
W pewnych kulturach to pożądana cecha.
It's a desirable trait in some cultures.
Lekceważenie przeciwnika to cecha Rzymian, Agronie.
Underestimating your opponent is a Roman trait, Agron.
No wiesz... taka jakaś niezwykła cecha.
I mean, it's a, you know, kind of a bizarre quality.
To niezwykła cecha oraz bardzo pociągająca.
It is an unusual quality and... most attractive.
Ta właśnie konkretna cecha uzasadnia to konkretne żądanie.
It is this particular feature that justifies this specific request.
Każda jej cecha jest elementem gry.
Every feature on it is an element of our game.
Ta cecha nie pomogła mi ukończyć mojej misji.
That quality has not helped me to accomplish my mission.
Moim zdaniem to szczególna cecha inteligencji tego Parlamentu.
In my opinion, this is a particular feature of this Parliament's intelligence.
Podobno wytrwałość to twoja znamienna cecha.
They say that persistence is your most outstanding quality.
Twoje współczucie dla tych morskich stworzeń to najcudowniejsza cecha.
Your compassion for these sea creatures proved a most admirable trait.
Ta cecha będzie uwzględniana w ocenie takich projektów.
This feature will be taken into account in the assessment of such projects.
Paranoja to niezbyt atrakcyjna cecha u kobiet.
Paranoia is not a very attractive quality in a woman.
Dość rzadka cecha pośród naszego gatunku.
A rare quality amongst our kind.
To podstawowa cecha człowiczeństwa, którą maja ludzie.
There's a basic human quality that people have.
"zamknij się" to rodzinna cecha...
"Shut up" is a family trait...
A upokorzenie to ważna cecha, zwłaszcza, gdy często się mylisz.
And humility is an important quality, especially if you're wrong a lot.
Moja wstrętność to moja najlepsza cecha.
Well my disgustingness is my best feature.
To jedyna znaleziona cecha, która łączyła pary.
It's the only trait we could find that connects the couples.
Cóż, gruntowność to z pewnością cecha genetyczna.
Well, thoroughness clearly is a genetic trait.
Powinna jednak być jedna cecha wspólna: zapewnianie racjonalnych usprawnień (dyrektywa 2000/78/WE).
However, there should be one common feature: the provision of reasonable accommodation (Directive 2000/78/EC).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 508. Pasujących: 508. Czas odpowiedzi: 111 ms.

cechą 591

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo