Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "celu ograniczenie" na angielski

Wyszukaj celu ograniczenie w: Definicja Synonimy
to reduce
to restrict
to contain
to alleviate
to limit
to curb
view to reducing
for limiting
order to mitigate
aim of reducing
to minimise

Sugestie

151
102
Dyrektywa powinna również mieć na celu ograniczenie hurtowej dystrybucji sfałszowanych produktów leczniczych do krajów trzecich.
The directive should also seek to reduce wholesale distribution of falsified medicines to third countries.
Okres izolacji ma na celu ograniczenie zagrożenia przenoszeniem chorób na inne zwierzęta lub ludzi.
A period of isolation is intended to reduce the risk of infection to other animals or humans.
Wniosek ten jest częścią szerszej strategii Komisji mającej na celu ograniczenie zbędnej biurokracji i nadmiernej regulacji, a tym samym zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw.
This proposal is part of the Commission's larger strategy to reduce unnecessary red tape and over-regulation and to hence reduce the burden on business.
Sprawozdanie ma na celu ograniczenie biurokracji i uproszczenie procesu decyzyjnego w związku z wyborem dotacji.
The report aims to reduce bureaucracy and simplify the decision making involved in the selection of grants.
Dyrektywa ma na celu ograniczenie emisji o 21% w porównaniu do poziomów z roku 2005.
The directive aims to reduce emissions of sectors included in the scheme by 21% from 2005 levels.
Wniosek Komisji ma na celu ograniczenie środków dla sektora wina i skoncentrowanie go w rękach monopolistów.
Mr President, the Commission's proposal aims to reduce funding and concentrate this sector in the large cartels.
wdrożenie programu mającego na celu ograniczenie i uproszczenie procedur przyznawania zezwoleń,
implementing the programme to reduce and simplify licensing procedures,
BAT mają na celu ograniczenie emisji pyłu z gazów odlotowych
BAT is to reduce the dust emissions in the waste gases from
Jak wyjaśniono w poprzednim punkcie, polityka EDF w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i jej dostarczania ma na celu ograniczenie ryzyka rynkowego.
As explained in the previous section, the policy of the EDF generation and supply business is to reduce market price risk.
Doświadczenie oparte na powolnym mieszaniu w założeniach ma na celu ograniczenie tworzenia mikrokropelek 1-oktanolu w fazie wodnej.
The slow-stirring experiment is thought to reduce the formation of micro-droplets from 1-octanol droplets in the water phase.
Zarządzanie ryzykiem: Działania następcze, które są odrębne od oceny ryzyka i mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka.
Risk management: Follow-up action, which is separate from risk assessment and aims to reduce or eliminate a risk.
Jako środek ostrożności mający na celu ograniczenie ryzyka alergii na produkty do farbowania włosów wśród konsumentów należy natychmiast ograniczyć maksymalne dopuszczalne stężenia PPD i PTD do poziomów wskazanych przez przemysł w dostarczonej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa.
As a precautionary measure to reduce the risk of allergies to hair dye products among consumers, the maximum authorised concentrations of PPD and PTD should be immediately decreased to the levels for which the industry submitted the safety files.
Żałuję, że kompromis nie obejmuje tymczasowego zawieszenia wzrostu kwot lub wprowadzenia podobnej tymczasowej premii, mającej na celu ograniczenie produkcji.
I regret that the compromise did not include the temporary suspension of increased quotas or the introduction of a likewise temporary premium to reduce production.
Polityka spójności to szczególnie ważna część polityki UE, mająca na celu ograniczenie rozbieżności między poziomem rozwoju regionów europejskich oraz zagwarantowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Cohesion policy is a particularly important part of EU policy, which aims to reduce disparities between the levels of development of European regions and to ensure economic, social and territorial cohesion.
Propozycja włączenia działalności lotnictwa do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ma na celu ograniczenie wpływu tego sektora na klimat.
The proposal to include aviation activities in the EU ETS aims to reduce the impact of the sector on climate.
Jeżeli chodzi o projekt badawczo-rozwojowy "50CO2 Cars", GM przypomina, że wszyscy producenci inwestują w technologie, które mają na celu ograniczenie emisji gazów.
As regards the 50CO2 Cars R&D project, GM points out that all manufacturers are investing in technologies to reduce gas emissions.
Działania synergetyczne na szczeblu unijnym mają na celu ograniczenie niepewności i ryzyka związanych ze zbędnym powieleniem działań poprzez dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z doświadczeń i ich stosowanie; promowanie wymiaru rynku wewnętrznego usług powstałych dzięki TIK promujących interoperacyjność i zapobiegających rozdrobnieniu.
Synergistic actions at Union level aim to reduce uncertainties and the risks of duplication by sharing and replicating experiences and lessons learned and foster the internal market dimension of services triggered by ICTs promoting interoperability and combating fragmentation.
BAT w odniesieniu do nowych zakładów mają na celu ograniczenie emisji NOX z sekcji suszenia i mielenia oraz gazów odlotowych z linii utwardzania poprzez zastosowanie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) jako techniki "końca rury".
BAT for new plants is to reduce NOX emissions from the drying and grinding section and induration strand waste gases by applying selective catalytic reduction (SCR) as an end-of-pipe technique.
BAT mają na celu ograniczenie zużycia energii pierwotnej dzięki optymalizacji przepływów energii i zoptymalizowanemu wykorzystaniu gazów procesowych, takich jak gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy i gaz konwertorowy.
BAT is to reduce primary energy consumption by optimisation of energy flows and optimised utilisation of the extracted process gases such as coke oven gas, blast furnace gas and basic oxygen gas.
(nieobowiązkowo) polityka mająca na celu ograniczenie ilości papieru zużytego do drukowania i kopiowania,
(optional) policies designed to reduce the amount of paper used in printing and copying,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 161. Pasujących: 161. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo