Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "celu rozwiązania problemu" na angielski

Wyszukaj celu rozwiązania problemu w: Definicja Synonimy
to address the problem
order to overcome
to remedy the problem
order to tackle the problem
for addressing

Sugestie

W celu rozwiązania problemu wysokiej absencji i odpływu wykwalifikowanych pracowników w planie ujęty został wzrost płac.
To address the problem of high absenteeism and the outflow of qualified workers, the plan included pay increases.
Jednak Bułgaria we współpracy z Grecją i z Turcją powinna przyjąć środki uzupełniające w celu rozwiązania problemu nielegalnej imigracji.
However, additional measures should be taken by Bulgaria, in cooperation with Greece and Turkey, to address the problem of illegal immigration.
Podczas trwania stanu gotowości we Wspólnocie Komisja zwraca się do właściwych władz o koordynację działań w celu rozwiązania problemu zakłóceń w dostawach lub nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania.
In a Community Alert the Commission shall request the Competent Authorities to coordinate their actions in order to overcome a supply disruption or exceptionally high demand.
Jeżeli nie znaleziono satysfakcjonującego rozwiązania w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia, Strona dokonująca przywozu może podjąć odpowiednie środki w celu rozwiązania problemu.
If no satisfactory solution has been reached within 30 days of the notification, the importing Party may take the appropriate measures to remedy the problem.
Jeżeli Wspólny Komitet lub Strona wywozu nie podjęły decyzji kładącej kres trudnościom lub jeżeli w ciągu trzydziestu dni od przedstawienia sprawy nie znaleziono żadnego zadowalającego rozwiązania, Strona przywozu może przyjąć odpowiednie środki w celu rozwiązania problemu.
If the Joint Committee or the exporting Party has not taken a decision putting an end to the difficulties or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred, the importing Party may adopt the appropriate measures to remedy the problem.
3.1 Komitet odnotowuje kroki poczynione już przez Finlandię w celu rozwiązania problemu i dlatego też uważa, że stosowne jest przedłużenie odstępstwa do dnia 31 grudnia 2006 r.
3.1 The Committee notes the steps already taken by Finland to address the problem and believes therefore that it is appropriate to grant a further extension of the derogation until 31 December 2006.
Oczywiście należy coś zrobić w celu rozwiązania problemu uchodźców.
It is of course important that something be done to tackle the refugee problem.
Chciałabym działać jako pośrednik w celu rozwiązania problemu bez rozlweu krwi.
I'd like to act as an intermediary To resolve this issue without further bloodshed.
Uświadamianie profesjonalnych użytkowników i dystrybutorów jest istotne w celu rozwiązania problemu nielegalnego handlu środkami ochrony roślin.
Making professional users and distributors aware is important to tackle the problem of illegal trafficking of plant protection products.
Należy to uczynić w celu rozwiązania problemu ograniczeń wynikających z wysokich przepływów tranzytowych przez połączenia wzajemne.
This should be done in order to tackle the limitations due to high transit flows through the interconnections.
W związku z tym sprawozdawca zaleca wprowadzanie odpowiednich zmian w celu rozwiązania problemu.
Your Rapporteur therefore recommends making corresponding amendments to address these problems.
Plan restrukturyzacji przewiduje wdrożenie nowej strategii handlowej (środek E) w celu rozwiązania problemu niezabezpieczonej pozycji BE.
The restructuring plan foresees the implementation of a new trading strategy (Measure E) seeking to address the unhedged position of BE.
Aby wykluczyć taką sytuację, państwa członkowskie muszą podjąć działania w celu rozwiązania problemu emerytur dla opiekunów.
In order to ensure this does not happen, Member States must take action to deal with the issue of pensions for carers.
Kontynuacja starań w celu rozwiązania problemu dzieci ulicy.
Continue efforts to tackle the problem of street children.
W oparciu o swoją ocenę tego wpływu Komisja mogłaby rozważyć odpowiednie warianty polityki w celu rozwiązania problemu.
Based on its assessments of such impacts, the Commission could consider relevant policy options for addressing them.
Adekwatność szacunków dotyczących kosztów środków podejmowanych w celu rozwiązania problemu negatywnego oddziaływania na środowisko.
Adequacy of the estimation of the cost of measures taken to address negative environmental impacts.
W celu rozwiązania problemu w systemie naprowadzania rakiet... włamałaś się do tajnego komputera pełnego ściśle tajnych informacji.
In order for you to help solve the problem with the guidance system, you had to break into a top secret computer net just chock full of classified information.
Od 2000 r. producenci unijni podejmowali znaczące działania restrukturyzacyjne w celu rozwiązania problemu strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych.
Since 2000, Union producers have undertaken major restructuring efforts aiming at addressing structural overcapacity.
Chciałbym podkreślić konieczność zapewnienia, by umowa o wolnym handlu nie ograniczała uprawnień, których rząd Indii potrzebuje w celu rozwiązania problemu ubóstwa i nierówności.
I would like to highlight the need to ensure the free trade agreement (FTA) does not limit the powers that the Indian Government needs to resolve problems of poverty and inequality.
Domagamy się interwencji ze strony Unii Europejskiej ze względów humanitarnych, w celu rozwiązania problemu wolności prasy we Włoszech.
We are asking Europe to intervene on humanitarian grounds to solve the problem of freedom of the press in Italy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 103. Pasujących: 103. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo