Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cena detaliczna" na angielski

Wyszukaj cena detaliczna w: Definicja Synonimy
retail price
consumer price
Według tych informacji średnia cena detaliczna odnosi się do wszelkiej sprzedaży detalicznej we Wspólnocie i obejmuje m.in. podatek od wartości dodanej.
According to this information, the average retail price refers to all such sales in the Community, including inter alia value added tax.
$350 -w porządku, a właściwa cena detaliczna jadalni jest ustawiona na...
And the actual retail price of the dining room set is... $350.
W tym przypadku użytkownicy zapisywalnych dysków kompaktowych być może nie byliby gotowi płacić więcej po nałożeniu ceł antydumpingowych, gdyż cena detaliczna jest już obecnie postrzegana jako wysoka.
In this case, the consumers of CD-Rs would possibly not be ready to pay more as a result of anti-dumping duties as the retail price is already perceived as high.
W normalnych warunkach rynkowych (tzn. racjonalna cena surowca i dobra cena detaliczna) przetwórcy oczekują zysku operacyjnego wahającego się od 5 do 12 %.
Under normal market conditions (i.e. reasonable raw material price and good retail price), processors expect operating profits ranging between 5 and 12 %.
Jeden producent eksportujący twierdzi, że zarówno koszty produkcji, jak i cena detaliczna w przypadku produktów z ceramiki porowatej są wyższe w porównaniu z produktami kamionkowymi.
One exporting producer claims that both the production costs and the retail price for earthenware products are higher than for stoneware products.
Po pierwsze, wartość bezwzględna środków jest obliczana na podstawie ceny przywozu, a więc na podstawie znacznie niższej niż końcowa cena detaliczna produktu objętego postępowaniem.
First of all, the absolute value of the measures is calculated on the import price, therefore on a basis which is much lower than the final retail price of the product concerned.
W odniesieniu do średniej ceny wskazanej przez NBB, nie może być ona uważana za dokładną podstawę ze względu na to, że była to cena detaliczna, a nie cena ex-factory.
As regards the average price indicated by the NBB, it cannot be regarded as an accurate basis, because it was a retail price and not an ex-factory price.
W tym względzie zauważono, że w okresie stosowania tymczasowych środków ochronnych poziom przywozu rozpatrywanego produktu faktycznie wzrósł, podczas gdy cena detaliczna ustalona przez co najmniej jednego z głównych uczestników rynku spadła o 17 %,
In this regard it is noted that during the period of application of the provisional measures, imports of the product concerned actually increased whilst the retail price charged by the at least one major player was reduced by 17 %,
Z analizy rynku wspólnotowego wynika, że w ramach łańcucha dystrybucji cena detaliczna jest ustalana głównie przez dużych detalistów.
The analysis of the Community market showed that within the distribution chain, the consumer price is in general set by the large retailers.
Z podobnych przyczyn średnia ważona cena detaliczna sprzedaży powinna stanowić również poziom odniesienia dla pomiarów znaczenia specyficznego podatku akcyzowego w zakresie całego ciężaru podatkowego.
For similar reasons, the weighted average retail selling price should also serve as a reference for measuring the importance of specific excise duty within the total tax burden.
Przy takim poziomie cen ostateczna cena detaliczna musiałaby jednak być o wiele wyższa niż w przypadku podobnych ofert istniejących operatorów, co zdaniem UPC budzi wątpliwości co do możliwości osiągnięcia zakładanego współczynnika penetracji.
However, at this price level, the final retail service prices would necessarily be more expensive than current similar offers of the existing operators, which allegedly raises doubts about the targeted penetration rate.
Średnia ważona cena detaliczna sprzedaży (WAP [1])
Weighted average retail selling price (WAP [1])
Cena detaliczna to około 183 juanów.
They retail for about 183 yuan.
Cena detaliczna twoejgo przedmiotu wynosi...
And the actual retail price of your showcase is...
Cena detaliczna - 15000.
Cena detaliczna jakieś 109.95$.
Retails for about $109.95.
Cena detaliczna: 20 dolarów.
Street price: 20 dollars
Cena detaliczna przedmiotu Barney'a wynosi... 18421 dolarów, trafiłeś!
And the actual retail price of Barney's showcase is... $18,421 exactly right!
Cena detaliczna przedmiotu Barney'a wynosi... 18421 dolarów, trafiłeś!
Simple. I rented the chair.
Najwyższa taryfa podstawowa dla lotu w jedną stronę z Rostock-Laage do Monachium nie może przekraczać 250 EUR (cena detaliczna), natomiast dla lotu do Kolonii/Bonn 200 EUR (cena detaliczna).
The maximum basic fare for a single flight may not exceed EUR 250 (final consumer price) from Rostock-Laage to Munich and EUR 200 (final consumer price) from Rostock-Laage to Cologne/Bonn.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo