Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cena sprzedaży" na angielski

Wyszukaj cena sprzedaży w: Definicja Synonimy

Sugestie

W rozpatrywanym okresie przeciętna jednostkowa cena sprzedaży stale spadała.
The average unit sales price continuously declined during the period considered.
Średnia cena sprzedaży netto kontrolowanych producentów wspólnotowych pozostawała praktycznie stabilna.
The sampled Community industry producers' average net sales price remained practically stable.
Minimalna cena sprzedaży odnosi się do cukru standardowej jakości.
The minimum selling price refers to sugar of the standard quality.
Na podstawie otrzymanych ofert zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży.
In the light of the tenders received, a minimum selling price should be fixed.
Oczywiście również cena sprzedaży byłaby niższa.
Of course, the sale price would have been lower as well.
Przetarg dotyczący opłacalnych części składowych był bezwarunkowy, tak aby cena sprzedaży nie została zaniżona.
The tender of the viable modules was unconditional, so that the sale price was not lowered.
Średnia jednostkowa cena sprzedaży kształtowała się zasadniczo podobnie do kosztu produkcji.
The average unit selling price evolved broadly in line with the cost of production.
Nie można przyjąć argumentu, że uzyskana cena sprzedaży odpowiada wartości rynkowej spółki.
It cannot accept the argument that the sales price obtained reflects the market value of the company.
Informacje zawarte na etykiecie muszą być przekazywane zawsze, gdy prezentowana jest cena sprzedaży.
The labelling information must be provided wherever the sales price is presented.
Zdaniem polskich władz cena sprzedaży udziałów PZL Wrocław proponowana przez inwestora [...] odpowiada wartości rynkowej spółki.
The Polish authorities consider that the sale price for PZL Wrocław's shares offered by [...] corresponds to the market value of this company.
Dochodzenie wykazało, że średnia cena sprzedaży producentów wspólnotowych wzrosła w badanym okresie o 6 %.
The investigation showed that the Community producers' average selling price rose in the course of the period considered by 6 %.
Średnia cena sprzedaży świetlówek CFL-i produkowanych we Wspólnocie spadła w badanym okresie.
The average sales price of Community-manufactured CFL-i lamps has decreased during the period considered.
Co więcej, cena sprzedaży wzrosła również w badanym okresie.
In addition, the sales price also increased during the period considered.
Jednostkowa cena sprzedaży przywozu z Republiki Południowej Afryki zmalała o 31 % w badanym okresie.
The unit selling price of the imports from South Africa decreased by 31 % over the period considered.
Prawdopodobne było natomiast, że otrzymana cena sprzedaży aktywów byłaby znacznie niższa niż większość zabezpieczonych zastawem zobowiązań.
Instead, it was likely that the sales price obtained for the assets would be significantly lower than for most liabilities secured by pledge.
b) Koszty wytwarzania i cena sprzedaży
b) Cost of production and selling price
Minimalna cena sprzedaży może być zróżnicowana w zależności od umiejscowienia ilości masła wystawionego na sprzedaż.
The minimum selling price may vary according to the location of the quantities of butter offered for sale.
Średnia cena sprzedaży dostosowywała się zatem do zmian kosztów.
Therefore, the sales price on average followed the evolution of the costs.
Średnia cena sprzedaży spadła o 7 %.
The average sales price decreased by 7 %.
Minimalna cena sprzedaży nie może w żadnych okolicznościach przekroczyć 3000 EUR.
This minimum sale price may not under any circumstances exceed EUR 3000.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 428. Pasujących: 428. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo