Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "centrum badawczego" na angielski

Wyszukaj centrum badawczego w: Definicja Synonimy
Research Centre
research center

Sugestie

103
W ramach Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji ustanowiono Europejskie Centrum Weryfikacji Metod Alternatywnych, które koordynuje walidację metod alternatywnych we Wspólnocie.
The European Centre for the Validation of Alternative Methods is established within the Joint Research Centre of the Commission and coordinates the validation of alternative approaches in the Community.
Propozycji powołania międzynarodowego centrum badawczego jako ośrodka skupiającego badania rynku i dostawców, informacje handlowe i techniczne, inicjatywy w zakresie edukacji i rozwoju polityki, które to centrum wspierane by było jako wspólny projekt przez Komisję, Państwa Członkowskie oraz wszystkie najważniejsze zainteresowane podmioty.
A proposal for an international research centre to provide a focus for supplier and market research, sales and technical information, educational initiatives and policy development to be supported as a joint programme by the Commission, Member States, and all main stakeholders.
Właściwie, dr Papanikolau zabierze program ze sobą, do jego nowego centrum badawczego w Miami.
Actually, Dr. Papanikolau will be bringing the program with him to his new research center in Miami.
Misją socjocybernetyzmu, jest zbudowanie centrum badawczego wymyślając i rozwijając nowe technologie i innowacyjne koncepcje społeczne wraz ze społecznością.
The mission of Sociocyberneering was to build a residential research center, developing and demonstrating new technologies and innovative social concepts within a community setting.
Bardziej prawdopodobną opcją będzie atak rakietami Scud centrum badawczego w Taejon.
Or a more proportional response would be Scud missile attack... against the research center at Taejon.
To jeden z tych wiecznie współczujących, protestujących przeciwko budowie centrum badawczego.
He's one of those bleeding hearts... protesting the construction of the new research facility.
Prawdę mówiąc, szukamy naukowca, który zniknął z centrum badawczego.
To tell you the truth, we're looking for a scientist... who's gone missing from the tech center.
i doprowadzić do uczynienia z niej międzynarodowego centrum badawczego.
and to boost its position as an international centre for research.
Twoja załoga zostanie wzięta na pokład mojego statku i doprowadzona do Centrum Badawczego Annari.
Your crew will be taken aboard my vessel and brought to an Annari detention center.
Tak, wyslalem różny personel do centrum badawczego.
Yes, I sent someone else to the test hall. Yes, I understand.
To Dr Alan Rainey, dyrektor centrum badawczego instytutu neuropsychiatrii uniwersytetu.
Excuse me. It's Dr. Alan Rainey, director of the research center for the university's neuropsychiatric institute.
Ostatniej nocy, oficer medyczny zareportował, że farma w pobliżu Coniston została zaatakowana przez dwa psy, które prawdopodobnie uciekły z centrum badawczego
Last night, the medical officer of health for Coniston reported that farmers near Glenridding were attacked by two dogs thought to be as escapes from the Lawson park animal research laboratories.
Oprócz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i platform technologicznych, wspólnych inicjatyw technologicznych, Eureka, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, siódmego programu ramowego i wspólnotowego centrum badawczego, mamy kolejny instytut naukowy.
In addition to the European Research Council and the technology platforms, the joint technology initiatives, Eureka, the CIP, the Seventh Framework Programme and the JRC, we now have yet another knowledge institute.
Wróćmy do Centrum Badawczego NASA.
Back at NASA's Ames research facility,
Jeśli ktoś potrafi zaprojektować marsjański samolot, to są to ludzie z Langleya, czołowego centrum badawczego aeronautyki przez ostatnie 100 lat.
If any place in the world can build an airplane to fly on Mars, it's the Langley Research Center, for almost 100 years a leading center of aeronautics in the world.
Majątek ma przejść na rzecz jakiegoś centrum badawczego albo kliniki?
I don't want my clients to think I've deserted them.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo