Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "centymetr" na angielski

Wyszukaj centymetr w: Definicja Synonimy
Ostatnia masa jakiś centymetr na prawo.
Last mass about a centimeter to your right.
Kula ominęła serce o niecały centymetr.
Bullet missed his heart by about a centimeter.
W naszej skali jest to pół kilometra od Słońca i pamiętajcie: Ziemia była jeden centymetr dalej.
On our scale, that's half a kilometre from the sun and remember, the Earth was one centimetre away.
Wartość ta jest wyrażana w niutonach na centymetr szerokości taśmy przylepnej.
This value is expressed in Newtons per centimetre of width of the tape.
Przeszukaliśmy każdy centymetr domu Wayne'a Calisona.
We searched every inch of Wayne Callison's home.
Zamierzam sprawdzić każdy centymetr tego miejsca.
I'm going to check every inch of this place.
Przeszukałem już każdy centymetr tego miejsca.
I've already searched every inch of this place.
Macie poznać każdy centymetr tego obozu.
Gentlemen, study every inch of this compound.
Cóż, przebadałam każdy centymetr sukienki, Jo.
Well, I went over every inch of the dress, Jo.
Lubi zgłębiać każdy centymetr ludzkiego ciała, od wewnątrz.
It likes to explore every inch of the human body, from the inside.
Pracujemy non stop, sonar odwzorowuje każdy centymetr dna.
We've worked around the clock, sonar mapping every inch of the bottom.
Przeszukaliśmy każdy centymetr terenu w promieniu 15 kilometrów stąd.
We searched every inch of ground within 10 miles of here.
Nalegam by przeszukać każdy centymetr tego domu osobiście.
I insist on searching every inch of this home personally.
Nie zamierzali dać im jeden centymetr tej miejscowości.
We weren't going to give them one inch of that village.
Da ci każdy centymetr jego miłości.
Will give you every inch of his love.
Biegli sądowi przeczesali tam każdy centymetr.
The forensics people have covered every inch of it.
Szczegółowy plan Gibsona, zarejestrował każdy centymetr w środku z grobu.
The detailed plan of Gibson, registered each centimeter inside the tomb.
Znam każdy centymetr twojego ciała, jak wierzch własnej dłoni.
I mean, I know every inch of your body like the back of my hand.
Bergstein, sprawdź ten wagon, centymetr po centymetrze.
MATT: Bergstein, I want you to check every inch of this train.
Każdy centymetr tej plaży jest namierzony!
Every inch of this beach has been pre-sighted!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 280. Pasujących: 280. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo