Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "choroba alzheimera" na angielski

Wyszukaj choroba alzheimera w: Definicja Synonimy

Sugestie

Choroba Alzheimera stanowi poważne wyzwanie ekonomiczne dla całych społeczeństw.
Alzheimer's disease is a major economic challenge for all societies.
Choroba Alzheimera odpowiada za ponad połowę przypadków.
Alzheimer's disease is responsible for more than half of these cases.
Choroba Alzheimera była i jest podstawową przyczyną demencji we wszystkich krajach.
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
Choroba Alzheimera i inne formy demencji to choroby wywołujące uzasadnione zainteresowanie i obawy.
Alzheimer's disease and other forms of dementia are diseases that have been arousing justified attention and concern.
Choroba Alzheimera szerzy się wszędzie na równi.
Alzheimer's disease affects everywhere equally.
Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim zazwyczaj powoduje upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.
Moderate to severe Alzheimer's disease usually causes impairment of driving performance and compromises the ability to use machinery.
Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem.
Alzheimer's disease has been associated with depression, suicidal ideation and suicide.
Choroba Alzheimera i pozostałe demencje stanowią olbrzymi problem dla społeczeństwa.
Alzheimer's disease and dementias are a very big issue for society.
Prawdziwy problem zdrowotny, czyli choroby neurodegeneracyjne, zwłaszcza choroba Alzheimera, dotyczy poważnych chorób, które u osób powyżej 65 roku życia wymagają solidnej opieki klinicznej.
A genuine public health problem, neurodegenerative diseases and, in particular, Alzheimer's disease, represent the main diseases for which people over 65 years old require substantial clinical care.
Popieram stanowczy apel do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do zapewniania i finansowania leczenia pacjentów cierpiących na dolegliwości, takie jak choroba Alzheimera, cukrzyca i stwardnienie rozsiane.
I support the emphatic request to the Commission to encourage Member States to provide and fund treatment for patients with conditions such as Alzheimer's disease, diabetes and multiple sclerosis.
W istocie, choroba Alzheimera jest bardzo szczególnym rodzajem choroby, która nie powinna być traktowana w ten sam sposób, co choroby psychiczne.
Alzheimer's disease is indeed a very particular type of illness which should not be treated in the same way as mental illnesses.
Niedawno badania wykazały, że choroba Alzheimera może rozwinąć się w wyniku odkładania się w mózgu białka o właściwościach neurotoksycznych.
More recently, studies have shown that Alzheimer's disease can develop as a result of the deposition of a neurotoxic protein in the brain.
Szacuje się, że w Europie na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera cierpi 9.9 miliona osób.
It is estimated that 9.9 million people in Europe suffer from a neurodegenerative disease, such as Alzheimer's disease.
Choroba Alzheimera - dotkniętych nią jest pięć milionów ludzi. Można tu sprawdzić sygnały życiowe, aktywność, równowagę.
Alzheimer's disease: there's five million people affected, and you can check vital signs, activity, balance.
Choroby, o których dzisiaj rozmawiamy - choroba Alzheimera, choć w tekście jest też mowa o chorobie Parkinsona - są chorobami mózgu, które stanowią dla Europy poważne wyzwanie.
The diseases that we are discussing today - Alzheimer's disease, although Parkinson's disease is also referred to in the text - are diseases of the brain which constitute a major challenge for Europe.
Wreszcie wyrażam zadowolenie z tego, że w sprawozdaniu dokonano wyraźnego rozróżnienia między zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, a chorobami psychicznymi.
Finally, I am pleased that the report makes a clear distinction between neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's disease, and mental illnesses.
Eksperci szacują, iż w ciągu następnych 40 lat choroba Alzheimera może zaatakować nawet do czterech razy więcej ludzi niż dziś, ale wczesna i właściwa diagnoza może pomóc w opóźnieniu jej rozwoju.
Experts estimate that, in the next 40 years, Alzheimer's disease may affect up to four times more people than today, but early and accurate diagnosis may help to slow the development of the disease.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Choroby neurodegeneracyjne, a zwłaszcza choroba Alzheimera, stanowią priorytet Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia.
Mr President, ladies and gentlemen, neurodegenerative diseases, and Alzheimer's disease in particular, are an EU health priority.
Demencja, a zwłaszcza choroba Alzheimera, to nie tylko poważny problem medyczny, ale także niezwykle poważny problem etyczny i społeczny, którego waga stale wzrasta w miarę starzenia się społeczeństwa europejskiego.
Dementia and Alzheimer's disease in particular are not only serious medical problems, but also a hugely sensitive ethical and social problem, the severity of which will continue to increase in relation to the ageing of Europe's population.
Problem, że mówimy o jest to, że są to choroby przewlekłe związane z otyłością i cukrzycą... choroba serca, wiele raków, dna moczanowa, nadciśnienie wysokie ciśnienie krwi, prawdopodobnie choroba Alzheimera.
The issue that we're talking about is that there are these chronic diseases related to obesity and diabetes... heart disease, many cancers, gout, hypertension, high blood pressure, possibly Alzheimer's disease.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 139. Pasujących: 72. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo