Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ciągu ostatnich kilku dni" na angielski

Wyszukaj ciągu ostatnich kilku dni w: Definicja Synonimy
the last couple of days
these past few days
over the last few days
over the past few days
the last couple days
past couple of days

Sugestie

Zobaczymy, kto tam był w ciągu ostatnich kilku dni.
See who's been there in the last couple of days.
I wiesz, Seth wiele przeszedł w ciągu ostatnich kilku dni... może byłoby dobrze, gdybyś zabrała go z domu na jakiś czas.
And you know Seth's been through a lot in the last couple of days, and... it might be a great idea if you could get him out of the house for a little while.
W ciągu ostatnich kilku dni... poczyniłem duże kroki.
I've worked a lot during these past few days...
Byłeś tematem wielu moich kazań, w ciągu ostatnich kilku dni.
You've been the subject of many of my sermons these past few days.
Obrazy z tych krajów zdominowały w ciągu ostatnich kilku dni telewizyjne wiadomości.
Images from these countries have dominated the news over the last few days.
Sylwester Pemberton dzwonił do pana wiele razy w ciągu ostatnich kilku dni.
Sylvester Pemberton called your phone Several times over the last few days.
Cztery osoby z projektu Montana zaginęły, zniknęły w ciągu ostatnich kilku dni.
Four of the six Montana test subjects are missing, disappeared over the last few days.
W ciągu ostatnich kilku dni kryzys zaufania do rynków i do naszego sektora finansowego pogłębił się.
The crisis of confidence in the markets and in our financial sector has got even worse over the last few days.
A żaden z sąsiadów nie doniósł o nikim podejrzanym, kręcącym się w ciągu ostatnich kilku dni.
And none of the neighbors reported anybody suspicious hanging around over the last few days.
Dexter, są jacyś pracownicy, których nie widziałeś w ciągu ostatnich kilku dni?
Dexter, are there any employees you haven't seen over the last few days?
W ciągu ostatnich kilku dni zdałem sobie sprawę, że przebywałem z wami tylko dlatego, że byłem inwalidą, a wy leniami.
Well, Peter, I realized over the last few days, the only reason I hung out with you guys is that I was crippled and you were lazy.
Wasza kwota kredytu znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni, a pańska żona nie pracowała przez ostatni rok, prawda?
Well your net worth has taken a significant hit over the last few days and your wife, she hasn't worked for a year or so, right?
Masz potwierdzenie na to gdzie byłeś w ciągu ostatnich kilku dni?
Can you accountfor your whereabouts the last couple of days?
Czy miałeś jakieś dziwne sny w ciągu ostatnich kilku dni?
Have you had any... odd dream experiences in the last couple of days?
Według doniesień prasowych w ciągu ostatnich kilku dni tysiące hakerów przypuściło cyber ataki na firmy, które usiłowały usunąć WikiLeaks z internetu lub zaszkodzić jej kondycji finansowej i odciąć dotacje.
According to the press, over the last few days, thousands of hackers have launched cyber attacks on companies which have been trying to get WikiLeaks off the Internet or to undermine it financially and have its donations cut off.
Z doniesień wynika, że w ciągu ostatnich kilku dni do wybrzeży Włoch dotarło 5500 Tunezyjczyków, choć liczba uciekinierów spadła nieznacznie w ciągu ostatnich 24 godzin.
Approximately 5500 Tunisian migrants are reported to have reached Italian shores in the last couple of days, but the numbers have dropped a little bit in the last 24 hours.
Zgodnie z zapisami hotelu w ciągu ostatnich kilku dni do otwierania drzwi używano jedynie karty Penna.
Penn's key card was the only one used to enter this room in the last couple of days.
Należy dodać 3000 żołnierzy do 17000, którzy już tam stacjonują i ta idea przyświecała naszym działaniom podejmowanym w Nowym Jorku w Radzie Bezpieczeństwa w ciągu ostatnich kilku dni.
3 000 men need to be added to the 17000 men already present, and this was the thrust of the steps we undertook in New York at the Security Council over the last few days.
W ciągu ostatnich kilku dni z niepokojem śledzimy kolejne aresztowania dziennikarzy.
We have been following the successive arrests of journalists over the past few days with concern.
W ciągu ostatnich kilku dni byliśmy świadkami poszukiwania najmniejszego wspólnego mianownika: nacjonalizacji i upolitycznienia.
What we have seen over the last few days was the search for the lowest common denominator: nationalisation and politicisation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 82. Pasujących: 82. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo