Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: ciepłych krajów
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ciepłych" na angielski

warm hot
Feverheads
warmer

Sugestie

Zaoferował mi pracę w ciepłych miejscach.
He said I could come and do work for him in warm places.
Potrzeba tylko ciepłych ciuchów, i właściwego sprzętu.
All you need is warm clothes and the right equipment.
To nie był dzień ciepłych powitań.
This hasn't been our day for warm welcomes.
Nowo pokoje i apartamenty urządzone są w ciepłych kolorach.
The brand new rooms and suites are decorated in warm colors.
A niedźwiedzie pozostaną w swoich ciepłych skórach.
And the bears will stay warm in their own skin.
Nawet starożytni wiedzieli o oczyszczających i relaksujący wpływ ciepłych kabinach.
Even the ancient peoples knew of the purifying and relaxing effects of warm cabins.
W końcu zakończył podróże na ciepłych wodach wysp Tahiti.
Eventually, he ended up traveling to the warm waters and primitive islands of Tahiti.
Mamo nie mam więcej ciepłych swetrów.
Mom, I don't have any warm sweaters.
Taką sytuację odnotowano głównie w okresach ciepłych.
This mainly occurs in warm periods.
Nie potrzebowałabym tylu ciepłych kąpieli gdyby naszym miejscem na weekendowy wypad było Palm Springs...
I wouldn't need so many warm baths if our weekend getaway was Palm Springs.
Powinienem spędzać zimę w ciepłych klimatach.
I ought to go somewhere warm for the winter.
Saksytoksyna jest wytwarzana... przez jednokomórkowe organizmy, które kwitną podczas ciepłych miesięcy.
Saxitoxin is produced by a single-cell organism that flourishes in the warm months.
Na pewno masz kilka ciepłych, zwariowanych idei o skazanych przestępcach.
You sure do have some warm, fuzzy ideas about convicted felons.
I poszukajmy boskości w ciepłych objęciach...
And seek divinity in warm embrace...
Teraz w głębiach ich ciepłych wód rozpoczyna się cud życia.
Now, in their warm depths, the miracle of life begins.
To ma być jeden z ostatnich ciepłych weekendów w tym roku.
This is supposed to be one of the last warm weekends of the year.
Podczas ciepłych dni można dostrzec, jak płacze.
On a warm day you can see it weeping.
Do Państwa dyspozycji 100 całkowicie nowych pokoi urządzonych w nowoczesnym stylu z ciepłych kolorach.
At your service 100 absolutely new rooms decorated in modern style with warm colors.
Paleta barw jesiennych jest szeroka, ale skupiona głównie na tych ciepłych.
Autumn color palette is wide, but focused mainly on those warm.
Wszystkie pokoje utrzymane są w ciepłych barwach, ozdobione stylowymi meblami i materiałami.
All of the rooms are decorated in warm shades, complimented by stylish, modern furniture and fabrics.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 403. Pasujących: 403. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo