Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "coraz więcej" na angielski

Wyszukaj coraz więcej w: Definicja Synonimy
more and more
increasingly
increasing numbers
an ever increasing number
ever greater
an increasing number
growing number

Sugestie

Nasze szeregi rosły, potrzebowaliśmy coraz więcej enzymu.
As our numbers kept growing, we needed more and more of the enzyme.
Mamy coraz więcej zagadek do wyjaśnienia.
There are more and more things that need to be explained.
To jest co powiedziałeś nam dzisiaj rano i znajduję to coraz więcej trudny do uwierzenia.
That's what you told us this morning, and I'm finding it... increasingly hard to believe.
Mamy coraz więcej zatrudnionych, którzy żyją w ubóstwie.
We have increasing numbers of poor workers.
Na wybrzeżach Grenlandii jest coraz więcej gór lodowych.
Off the coast of Greenland, there are more and more icebergs.
Kartele legalizują coraz więcej, używając firm do prania pieniędzy.
Actually, cartels are legitimizing more and more, using companies to... to launder money.
Niestety tych drugich jest coraz więcej.
Unfortunately there are more and more of these others.
Powstaje coraz więcej dużych transgranicznych koncernów bankowych.
More and more large cross-border bank groups are being created.
Najpierw kilka, następnie coraz więcej.
A few at first, then more and more.
Znajdujemy na Arktyce coraz więcej martwych niedźwiedzi.
We're finding more and more dead bears in the Arctic.
Widzicie, że dodawał coraz więcej tekstu.
You can see he gradually added more and more text.
Jako lekarz zauważam, że coraz więcej pacjentów doświadcza takich samych symptomów.
As a doctor, I notice more and more of my patients experiencing similar symptoms.
Ale gdy wjechaliśmy na wieś, mijaliśmy coraz więcej militarnych punktów kontrolnych.
But, as we drove into the countryside, there were more and more military checkpoints.
I z błogosławieństwem Reginy zaczęłam coraz więcej rozmawiać z Aaronem.
And with Regina's blessing, I started talking to Aaron more and more.
Z każdym dniem, coraz więcej ludzi tutaj zaczyna mówić jak Kosh.
Every day, people around here start talking more and more like Kosh.
I jej jedyne rozwiązanie... coraz więcej represji.
And her only solution - more and more repression.
Z niewielką ilością klonów, generałowie Jedi nie mogą zyskać przewagi i na Zewnętrznych Rubieżach coraz więcej planet dołącza do Separatystów.
With few clones available, the Jedi generals cannot gain a foothold in the Outer Rim as more and more planets choose to join Dooku's Separatists.
Macha dalej był zainteresowany, więc pożyczali coraz więcej.
But Macha got his interest, so he kept loaning them more and more.
Z każdym dniem coraz więcej ludzi jest obwinianych o 11.09.
More and more people are being blamed for 9/11 every day.
Gdy ginęło coraz więcej ludzi, usługi padały.
As more and more people died, all services broke down.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1401. Pasujących: 1401. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo